Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Bądź konkurencyjny - zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe

Rekrutacja i zapisy

Projekt przeznaczony jest dla 240 os. dorosłych (144K/96M) powyżej 25r.ż. pracujących, uczących się lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem i/lub podwyższeniem kompetencji językowych lub ICT.

Kryteria formalne - OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba w wieku powyżej 25 roku życia;
  2. Osoba z wykształceniem maksymalnie średnim;
  3. Osoba, która nie uczestniczyła we wsparciu Life Long Learning w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015*;
  4. Osoba zamieszkała lub pracująca lub ucząca się na obszarze woj. mazowieckiego;

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o formularz zgłoszeniowy, a w przypadku osób zamieszkałych poza woj. mazowieckim również na podstawie zaświadczenia o nauce lub zaświadczenia o zatrudnieniu. 

Niespełnienie któregokolwiek z w/w kryteriów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. osoby z niepełnosprawnościami*: +20 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
  2. osoby bierne zawodowo*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  3. osoby bezrobotne*: + 10 pkt (weryfikacja: zaświadczenie z PUP)

Na etapie rekrutacji obowiązkowo należy wypełnić również test wiedzy z zakresu wybranego szkolenia. Pierwszeństwo mają osoby o najniższych wynikach.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

*DEFINICJE

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne /lub nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają 3 w/w kryteria definicji osób bezrobotnych. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (i nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Wsparcie LLL (life long learning) w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015 - uczestnikami mogą być tylko takie osoby, które w okresie 2013-2015 nie brały udziału w takim samym szkoleniu komputerowym lub językowym finansowanym ze środków unijnych na jakie chce się zapisać.

Przykładowo:

Jeśli dana osoba w okresie 2013-2015 brała udział w dofinansowanym ze środków unijnych szkoleniu komputerowym IC3, a teraz chce zapisać się na szkolenie językowe - to może wziąć udział w projekcie. Nie może wziąć udziału tylko wtedy jeśli wcześniej brała już udział w takim samym szkoleniu na jakie chce się zapisać.

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie