Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki

Rekrutacja i zapisy

REKRUTACJA

Projekt przeznaczony jest dla 960 osób (634K/326M) w wieku aktywności zawodowej, tj. osoby, które maja skończone 25 lat i więcej, uczących się lub zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. pomorskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem i/lub podwyższeniem kompetencji językowych lub ICT.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba w wieku aktywności zawodowej – ukończone 25 lat i więcej;
  2. Osoba zamieszkała lub pracująca lub ucząca się na obszarze woj. pomorskiego
  3. Osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o formularz zgłoszeniowy, a w przypadku osób zamieszkałych poza woj. pomorskim również na podstawie zaświadczenia o nauce lub zaświadczenia o zatrudnieniu. 

Niespełnienie któregokolwiek z w/w kryteriów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

 

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. Osoby o niskich kwalifikacja zawodowych*: +20 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  2. Osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności);
  3. Osoby bez kwalifikacji zawodowych*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  4. Kobiety: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  5. Osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach* jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym).

Na etapie rekrutacji obowiązkowo należy wypełnić również test wiedzy z zakresu wybranego szkolenia. Pierwszeństwo mają osoby o najniższych wynikach.

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

 

 

*DEFINICJE

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. wykształcenie maksymalnie średnie.

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby bez kwalifikacji zawodowych - osoby niemające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, np. osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólne.

Mikroprzedsiębiorstwa - to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie