Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 135 (81K/54M) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. pomorskiego

Kryteria formalne - OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba w wieku 18 – 64 lata
  2. Osoba z niepełnosprawnościami
  3. Osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim na terenie gminy: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępnice, Potęgowo, Smołdzino, Stara Kiszewa, Czarne , Debrzno, Koczała, Przechlewo, Brusy, Chojnice, Czersk, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie
  4. Osoba pozostająca bez pracy (bezrobotną zarejestrowaną w PUP, której przyznano III profil pomocy lub bierną zawodowo)
  5. Osoba o niskich kwalifikacjach

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w zakładce Do pobrania.

Definicje:

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

 - młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

 - dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy - osoby w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

Osobie bezrobotnej może zostać przyznany jeden z trzech profili pomocy.

W ramach profilu stosowane są określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy formy pomocy. W III profilu pomocy Urząd Pracy może zastosować m.in. programy aktywizacyjne.

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie tzn. kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze), np. technikum, liceum ogólnokształcące i profilowane, ZSZ.