Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Oferta

Opracowanie Ścieżki Reintegracji

Indywidualne sesje z doradcą zawodowym dla 135 Uczestników Projektu w wymiarze 8h/osobę, w trakcie których przeprowadzona zostanie diagnoza sytuacji problemowej, indywidualnych potrzeb i predyspozycji Uczestnika Projektu. W trakcie doradztwa zostaną również opracowane Indywidualne Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla każdego Uczestnika, na podstawie których realizowane będą dalsze działania reintegracyjne.

Grupowe poradnictwo psychospołeczne

Poradnictwo psychospołeczne w formie grupy wsparcia. Grupy 11-12 –osobowe, zajęcia trwają ok 18 godzin. Przynależność do grupy umożliwi Uczestnikom Projektu dzielenie się problemami z innymi osobami w trudnej sytuacji życiowej, pomoże zmienić zachowania i postawy Uczestników Projektu, rozwinąć zdolność dostrzegania różnych rozwiązań problemów i funkcjonowania w różnych relacjach.

Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste

Zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji Uczestnicy Projektu objęci zostaną działaniami aktywnej integracji w postaci 2 z 4 warsztatów terapeutycznych.  Zajęcia odbywają się w grupach 11-12 osobowych, ich czas trwania to ok 32 godziny.

Warsztaty kształtują umiejętności osobiste:

  • interpersonalne tj. inicjowania i podtrzymywania kontaktów społecznych i zawodowych, odczytywania komunikatów werbalnych/niewerbalnych i skutecznej komunikacji ze współpracownikami, przełożonymi i najbliższym otoczeniem
  • autoprezentacji tj. kreowania pożądanego wizerunku osobistego i prezentowania swych

mocnych stron, sprzyjając podejmowaniu aktywności społecznej

  • asertywności tj. pewności siebie, radzenia sobie z krytyką i dyskryminacją
  • zarządzania czasem tj. planowania zadań, ustalania krótko- i długoterminowych celów, działania w warunkach stresowych

Poradnictwo psychologiczne

Dla Uczestników Projektu, u których podczas tworzenia IŚR zdiagnozowano silne bariery mentalne ograniczające aktywność społeczno-zawodową, zaplanowano indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 6h/UP.  Psycholog pomoże Uczestnikom Projektu zniwelować destruktywne przeświadczenia o sobie i ocenie otoczenia, osłabić wewnętrzne bariery, przezwyciężyć bieżące problemy i podtrzymać motywację.

Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Każdy Uczestnik weźmie udział w szkoleniu wybranym wspólnie z doradcą w toku poradnictwa zawodowego, zgodnie ze Ścieżką Reintegracji, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i potencjału Uczestnika Projektu oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na regionalnym i lokalnych rynkach pracy na określone zawody i kwalifikacje. W projekcie zaplanowano otwarty katalog szkoleń, który zapewni maksymalną indywidualizację pomocy (średnio 100h/UP).

Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji i  kwalifikacji zawodowych. Założono, iż 40% Uczestników Projektu pozytywnie zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.  Za udział w szkoleniu uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe.

Staże

Udział w 6-miesięcznych stażach, na podstawie umów i indywidualnych programów stażowych uwzględniających predyspozycje stażowe. Staże będą trwały 6 miesięcy, czas pracy to 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu lub w przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Dzięki stażom Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy. Za udział w stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1350,00 zł miesięcznie.

Pośrednictwo pracy

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w wymiarze 6 godzin na Uczestnika Projektu. W trakcie spotkań pośrednik przygotuje Uczestnika Projektu do poruszania się po rynku pracy i udziału w procesach rekrutacyjnych (pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował Uczestnikowi Projektu oferty pracy adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia oraz inicjował kontakty Uczestnika z pracodawcami.