Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Dostosowanie kształcenia zawodowego na kierunku Technik organizacji reklamy i Fototechnik w Technikum

Rekrutacja i zapisy

Projekt przeznaczony jest dla 90 Uczniów/Uczennic (79K/11M) kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Rybniku na kierunkach: Technik organizacji reklamy oraz Fototechnik, w klasie II, III lub IV, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie z naborów w latach: 2015/16, 2016/17, 2017/18.

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. osoba posiadająca status ucznia kierunku Technik organizacji reklamy lub Fototechnik w Technikum TEB Edukacja w Rybniku w klasie II, III lub IV;
  2. osoba pozostająca bez zatrudnienia;
  3. osoba zamieszkała na obszarze województwa śląskiego.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci Uczniowie z naborów w latach: 2015/16, 2016/17 oraz 2017/18.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w kryteriów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

 

Kryteria PREMIUJĄCE:

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. uczniowie z klas IV: +15 pkt. (weryfikacja: dokumenty rekrutacyjne);
  2. uczniowie z klas III: + 10 pkt. (weryfikacja: dokumenty rekrutacyjne);
  3. uczniowie z klas II: + 5 pkt. (weryfikacja: dokumenty rekrutacyjne);
  4. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w zakładce Do pobrania.

 

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.