Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

Wytyczne w zakresie przygotowania do pierwszej kontroli przedsiębiorstw

2019-01-11 11:56:49

Szanowni Państwo, w niniejszym artykule przedstawiamy wytyczne dotyczące przygotowania się Uczestników projektu do wizyty monitorującej funkcjonowanie przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu. Kontrola będzie prowadzona przez co najmniej 1 przedstawiciela TEB Edukacja (docelowo zespół monitorujacy może się składać z 2 osób). Terminy poszczególnych kontroli będą ustalane indywidualnie z Uczestnikami projektu. Wstępnie planuje się rozpocząć spotkania kontrole w lutym 2019 roku.  Kontrole będą prowadzone po zakończeniu procedury oceny i weryfikacji złożonych formularzy rozliczenia dotacji.  

 

Zakres kontroli:

  1. Weryfikacja czy Uczestnik projektu prowadzi faktycznie działalność gospodarczą zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem.
  2. Kontrola poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Sprawdzane będzie czy Uczestnik projektu zakupił sprzęt, który został ujęty w dokumentach (czy zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione) w tym weryfikacja zakupionych materiałów eksploatacyjnych, surowców do produkcji.
  3. Sprawdzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w tym dokumentów księgowych.

 

Wykaz dokumentów które należy przygotować do kontroli:

  • Oryginały dokumentów księgowych związanych z przyznaną dotacją (faktury, dowody zapłaty). Jeżeli oryginały dokumentów przechowywane są w biurze księgowym, które zajmuje się obsługą danego przedsiębiorstwa wymagane będzie złożenia oświadczenia o przechowywaniu dokumentacji w innym miejscu. Wzór dokumentu zostanie udostępniony przed kontrolą. Przechowywanie oryginałów dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia kopi dokumentów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem w trakcie kontroli.
  • Przedłożenie kopii/oryginałów faktur przychodowych wystawionych przez Uczestnika projektu, rachunków innych równoważnych dokumentów potwierdzających  uzyskiwane przez firmę przychody.
  • W przypadku potwierdzenia poniesienia wydatków związanych z usługami np. budowa strony internetowej, zakup usługi reklamowej Uczestnik projektu musi przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż dany wydatek został zrealizowany (oprócz dokumentu księgowego). Na przykład pokazanie zrzutu strony www, kopii ulotki itp.

 

W przypadku pytań odośnie wizty kontrolenj zachęcamy do kontatu z biurem projektu.

 

Zespół projektowyWróć