Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

O projekcie

TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Beneficjent projektu) wraz z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan (Partner projektu), zapraszają wszystkich zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie pt. „Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego” – nr wniosku RPWP.06.03.01-30-0074/17.

Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest powstanie 35 nowych, trwałych działalności gospodarczych na obszarze województwa wielkopolskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie kompetencji Uczestników projektu (z obszaru subregionu poznańskiego*) w zakresie samodzielnego rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Grupę docelową projektu stanowić będzie grupa 45 osób (w tym 27 kobiet oraz 18 mężczyzn), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z subregionu poznańskiego w wieku powyżej 30 lat. Beneficjent zakłada zrekrutowanie grupy Uczestników Projektu, w której skład wchodzić będzie 25 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz 20 osób nieaktywnych zawodowo. W ramach wskazanej grupy, planuje się docelowo zrekrutować osoby należące do następujących kategorii osób:

 • Kobiety (27 os.)
 • Osoby długotrwałe bezrobotne (10 os.)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (20 os.)
 • Osoby w wieku 50+ (3 os.)
 • Osoby z niepełnosprawnościami (2 os.)

Preferowane będą działalności gospodarcze prowadzące działalność w ramach branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i/lub w branżach wskazanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla wielkopolski (w ramach smart specialisation).

Dodatkowo premiowane będą przedsiębiorstwa, które zadeklarują zatrudnienie co najmniej jednego pracownika.

Realizację projektu zaplanowano na okres od marca 2018 do sierpnia 2019 roku.


Całkowita wartość projektu: 2 007 366,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich (kwota dotacji): 1 906 998,27 zł

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji szereg zadań, które bezpośrednią przyczynią się do osiągnięcia założonego celu głównego. Główne etapy realizacji projektu:

1. Rekrutacja uczestników do projektu.

Planuje się zrekrutowanie 60 osób, które wezmą udział w indywidualnym doradztwie z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Spotkanie będzie miało na celu ocenianie predyspozycji danego kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Grupa 45 Uczestników projektu, rozpocznie udział w 10-dniowym bloku szkoleniowym z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Działaniem towarzyszącym będzie udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym, który dla każdego z Uczestników projektu, przygotuje tzw. Indywidulany Plan Działania (IPD).

3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i monitoring

Spośród 45 Uczestników Projektu, którzy złożą swoje biznesplany do oceny, 35 osób otrzyma wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 26 121,30 zł

4. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe

Każdy z Uczestników Projektu, który otrzyma dotacje, będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci comiesięcznego w kwocie 2000,00 zł. Pomoc zostanie udzielona na okres 6 miesięcy, z możliwością wydłużenie okresu wypłaty do 12 miesięcy dla wybranych osób.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • BEZZWROTNE wsparcie finansowe w postaci dotacji (26 121,30 zł) oraz wsparcie pomostowe (2000,00 zł przez 6/12 miesięcy),
 • pakiet szkoleń z podstaw prowadzenia firmy,
 • zapewniamy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w trakcie szkoleń,
 • finansowanie dla Uczestnika projektu, usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

 

Planowane efekty projektu:

 1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 35 osób (w tym 21K i 14M).
 2. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 45 osób (w tym 27K i 18M).
 3. Liczba osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w ramach projektu – 45 osób (w tym 27K i 18M)
 4. Liczba osób, które przygotowały pomysły biznesowe, chcących pozyskać wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej – 45 osób (w tym 27K i 18M)
 5. Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu podstaw przedsiębiorczości – 45 osób (w tym 27K i 18M)
 6. Liczba osób objętych indywidualnym doradztwem przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej – 45 osób (w tym 27K i 18M)
 7. Liczba osób objętych pomostowym wsparciem finansowym – 35 osób (w tym 21K i 14M).
 8. Liczba osób objętych wsparciem pomostowym w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym – 35 osób (w tym 21K i 14M).
 9. Liczba utworzonych w ramach projektu miejsc pracy w sektorze OZE – 6 osób.
 10. Liczba utworzonych w ramach projektu miejsc pracy w ramach smart specialisation – 6 osób.
 11. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 nowych miejsc pracy.
 12. Liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu – 33 osoby.
 13. Liczba zdiagnozowanych UP pod kątem prowadzenia własnej działalności gospodarczej (diagnoza) – 45 osób.
 14. Liczba osób, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarcze – 45 osób (w tym 27K i 18M).
 15. Liczba osób, które utworzyły w ramach projektu działalność gospodarczą i utrzymały jej prowadzenie przez okres 12m-cy w trakcie trwania projektu – 35 osób (w tym 21K i 14M).

 

*Subregion poznański to obszar w którego skład wchodzą powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, miasto Poznań, szamotulski, średzki, śremski oraz wrzesiński.