Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

Rekrutacja i zapisy

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na podstawie zapisów znajdujących się w „Regulaminie Rekrutacji Uczestników”.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TERMINIE OD 16 DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU.  W zakładce "AKTUALNOŚCI" opublikowane zostało ogłoszenie o rekrutacji uczestników. 

Wsparcie oferowane w ramach niniejszego projektu, skierowane jest do 45 osób w wieku powyżej 30 lat, bezrobotnych[1] lub biernych zawodowo[2] i zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),  obszar subregionu poznańskiego w którego skład wchodzą :

 • miasto Poznań,
 • powiat poznański,
 • powiat gnieźnieński
 • powiat grodziski,
 • powiat międzychodzki,
 • powiat nowotomyski,
 • powiat obornicki,
 • powiat szamotulski,
 • powiat średzki,
 • powiat śremski,
 • powiat wrzesiński.

Dodatkowo, osoby starające się o udział w projekcie muszę wskazać, iż należą do co najmniej jednej z niżej wskazanych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne[3]
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami[4] ,
 • osoby o niskich kwalifikacjach[5] .

 

Przy rekrutacji Beneficjent stosować będzie tzw. kryteria premiujące. Po opracowaniu i zatwierdzeniu regulaminu rekrutacji na niniejszej stronie pojawią się szczegółowe informacje na temat.

 


[1] Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych;

[2] Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

[3] Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

 • młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 • dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

[4] Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.)

[5] Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO)