Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Efektywne kształcenie zawodowe w Oddziałach TEB Edukacja w Lesznie i Pile

Oferta

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje diagnozę zapotrzebowania na informację edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Przed indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym, uczestnicy wypełnią testy preferencji zawodowych oraz test intelektualny, których wyniki będą omawiane na spotkaniu. Podczas doradztwa każdy Uczestnik Projektu będzie miał szansę omówić swoje dalsze plany oraz zaplanować swoją dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową. 

Czas trwania: 2h/os. 

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Lesznie i Pile; 

SZKOLENIE ZAWODOWE dla Uczestników Projektu  

Czas trwania: łącznie 272h; 

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Lesznie i Pile; 

Po zakończonych szkoleniach: certyfikowane egzaminy zewnętrzne: CPA i ACA; 

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie 

Uczestnik szkolenia otrzymuje: 

  • materiały szkoleniowe; 

  • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia; 

  • zaświadczenie o udziale w projekcie. 

  1. SZKOLENIE: C++ (60h) 

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z programowaniem C++ (Koncepcja programowania zorientowanego obiektowo, pojęcie klasy i obiektu; Oddzielanie interfejsu od implementacji: pola publiczne i prywatne; Dziedziczenie, pola chronione w klasach; Listy inicjalizacyjne w konstruktorach; Przeciążanie operatorów; Relacja przyjaźni; Zarządzanie pamięcią: kopiowanie obiektów - Rule of Three; Polimorfizm, metody wizualne i abstrakcyjne; Zarządzanie pamięcią: destruktory wirtualne; Szablony jako mechanizm uogólniania kodu; Szablony w funkcjach; Szablony w klasach; Specjalizacje szablonów; Standardowa biblioteka szablonów - STL; Wzorce projektowe: zabronienie kopiowania i singletony; Wzorce projektowe: zwracanie referencji i łańcuchowanie metod. 

 Po zakończeniu szkolenia, zdobyciu min. 80% wymaganej frekwencji, pozytywnym zaliczeniu testów wiedzy Uczestnicy podejdą do zewnętrznego egzaminu, umożliwiającego zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji - egzamin CPA (C++ Certified Associate Programmer Certification). 

  1. SZKOLENIE: Adobe CC (60h) 

Program szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny: poszczególne części programu: library (biblioteka), develope (wywołanie), slideshow (pokaz slajdów), print (drukowanie), web (sieć www), możliwości pobierania i składania zdjęć w wybranych folderach, zarządzanie zdjęciami, szybkie wywoływanie w bibliotece, wywoływanie zdjęcia - DEVELOP – podstawy, eksport zdjęcia, modyfikacje zdjęcia, krzywe, zarządzanie kolorami, tonowanie zdjęć, czerń i biel w fotografii cyfrowej, ostrość, szumy, winietowanie i efekty specjalne, kanały kolorystyczne, usuwanie czerwonych oczu, klonowanie, filtry gradacyjne, Slideshow, Web. 

o zakończeniu szkolenia, zdobyciu min. 80% wymaganej frekwencji, pozytywnym zaliczeniu testów wiedzy Uczestnicy podejdą do zewnętrznego egzaminu, umożliwiającego zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji - egzamin ACA (Adobe Certified Associate). 

  1. SZKOLENIE: E-SPORT (152h) 

Ramowy program szkolenia obejmuje nast. zakres zagadnienia: 

  • BRANŻA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH - Historia e-sportu/gamingu; E-sport jako branża; Profilaktyka; Umiejętności interpersonalne i team building; Wyznaczanie celów jako nieodłączny element samorozwoju; Motywacja; Stres (ćwiczenia profilaktyczne); Uzależnienie od gier (warsztat); 

  • MARKETING – Monetyzacja w przemyśle e-sportowym; Umowy i zobowiązania; Budowanie wizerunku; Oferta sponsorska; Social Media jako narzędzie współczesnej komunikacji; 

  • MULTIMEDIA – Streaming; Dziennikarstwo; Sztuka audiowizualna; 

  • IT – Podstawy sieci lokalnej i Internet; Grafika 3D 

STAŻE ZAWODOWE (150h): 

Łącznie, dla 80% Uczestników Projektu, tj. 160 Uczniów 2 Techników TEB Edukacja w woj. wielkopolskim (tj. Techników w Lesznie i Pile) zaplanowane jest zorganizowanie staży zawodowych w wymiarze 150h/osobę, w przedsiębiorstwach z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Staże realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły, we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż, zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 

Za udział w stażu, Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 2192,00 zł brutto-brutto za przepracowane 150h.