Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Rekrutacja i zapisy

1. Projekt skierowany jest do Uczniów Technikum TEB Edukacja w Grudziądzu i Toruniu kształcących się na kierunku Technik Informatyk i nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum Informatycznego w Grudziądzu i Toruniu.

2. Kandydaci muszą spełniać wymogi zawarte w pkt. 1 określające grupy docelowe.

3. Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności w zdobywaniu doświadczenia zawodowego wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 • osoby o najniższych wynikach w nauce: +10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym/ weryfikacja w dokumentach szkoły);
 • osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt  (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 • osoby deklarujące chęć pracy w zawodzie: +5 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym).

4. Oprócz kryteriów z pkt. 1 Kandydat dodatkowo musi:

 • kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać formularz zgłoszeniowy,
 • podpisać Umowę uczestnictwa,
 • podpisać regulamin z kryteriami rekrutacyjnymi,
 • podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dostarczyć ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

5. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane także przez rodzica/ opiekuna prawnego nieletniego.

6. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników.  W oparciu o kryteria rekrutacyjne oraz przyznane punkty premiujące Realizator stworzy listę rankingową oraz listy rezerwowe według przyznanych punktów. Gdy więcej niż jeden Kandydat otrzyma tyle samo punktów, wtedy decyduje kolejność zgłoszeń. W razie problemów z rekrutacją zostanie ona wydłużona. Przeprowadzona zostanie analiza braku zainteresowania udziałem w projekcie i na tej podstawie wprowadzone zostaną działania naprawcze.

7. W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników, przewiduje się utworzenie list rezerwowych.

8. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:

 • zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami projektu (kryterium grup docelowych),
 • poprawne wypełnienie i złożenie formularza  zgłoszeniowego wraz z wymaganymi w regulaminie dokumentami,
 • uzyskana liczba punktów, a dalej kolejność zgłoszeń.

9. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.