Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

ICT i języki obce – kompetencje przyszłości

Rekrutacja i zapisy

Projekt przeznaczony jest dla 4662 osób dorosłych (3170K/1492M) powyżej 25r.ż. pracujących, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. śląskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem i/lub podwyższeniem kompetencji językowych lub ICT.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Osoba w wieku powyżej 25 roku życia;
 2. Osoba pracująca;
 3. Osoba zamieszkała lub pracująca na obszarze woj. śląskiego;

Niespełnienie któregokolwiek z w/w kryteriów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Zgodnie z powyższym, uczestnikiem projektu może być także osoba zamieszkująca na terenie woj. śląskiego, ale pracująca na terenie innego województwa jak również osoba zamieszkująca na terenie innego województwa, ale pracująca na terenie woj. śląskiego.

100% uczestników projektu stanowią osoby pracujące, tj.:

 • Pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tzn. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
 • Osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz.380 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Uczestnikami projektu NIE MOGĄ BYĆ:

 • "Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą."  Wyżej wymienieni będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach innego Działania (Działanie 8.2).

 • Osoby odbywające karę pozbawienia wolności

90% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (ukończona szkoła średnia, np. LO, technikum).

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

Beneficjent informuje, że ze względu na specyfikę grupy docelowej założonej we wniosku o dofinansowanie (min.90% uczestników z wykształceniem max średnim) na każdym etapie realizacji projektu istnieje możliwość ZAMKNIĘCIA REKRUTACJI dla osób z wykształceniem wyższym niż szkoła średnia.

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 1. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
 2. osoby o niskich kwalifikacjach* (wykształcenie max. średnie): +10 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy);
 3. osoby powyżej 50. r. ż.: + 10 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy);
 4. kobiety: +10 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy);
 5. osoby z terenów wiejskich*: +10 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie i niższe. Wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie oznacza ukończone Liceum Ogólnokształcące; Liceum Profilowane; Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące; Technikum Uzupełniające lub Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Osoby z terenów wiejskich - osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

UWAGA!

Informujemy, że z dniem 15 stycznia 2018 r. rekrutacja do projektu osób z wykształceniem wyższym, niż ukończona szkoła średnia ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.
Powyższa zmiana wynika z konieczności szczegółowego monitorowania ilości Uczestników w projekcie z poszczególnym poziomem wykształcenia.