Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

ICT i języki obce – kompetencje przyszłości

Oferta

I. SZKOLENIA KOMPUTEROWE IC3

Czas trwania: 80h lekcyjnych

Miejsce realizacji: Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa śląskiego, w oddziałach TEB Edukacja w 10 miastach: Bielsko–Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski i Żory oraz w innych miastach woj. śląskiego, w których zbierze się 12 – osobowa grupa.

Po zakończeniu szkolenia: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Po zdaniu egzaminów: certyfikat IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych  i Użytkowania Internetu. Standard Globalny).

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Za egzamin przewidziany jest wkład własny w wysokości 150zł/osobę*
Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podręczniki
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną)
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną)
 • egzamin potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • certyfikat komputerowy IC3

Zakres szkolenia:

Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
i Użytkowania Internetu. 
Standard Globalny.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – to światowy standard certyfikacji komputerowej. Certyfikat ten jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Kluczowe programy i aplikacje
 • Internet i funkcjonowanie w sieci

Każdy egzamin IC3 to osobne świadectwo kompetencji, natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie pełnej standaryzacji IC3. Certyfikaty z serii IC3 to pierwszy odpowiedzialny krok do potwierdzenia własnej świadomości cyfrowej. Standard certyfikacji IC3 jest polecany przez największe firmy branży ICT. Jest to obiektywne i miarodajne narzędzie sprawdzające poziom umiejętności komputerowych, zalecane przede wszystkim kandydatom zaczynającym swoją przygodę z certyfikacją ICT. Firmy zatrudniające osoby świadome cyfrowo, odczuwają wzrost efektywności swoich pracowników. Dzięki temu potencjał tych firm może rozwijać się o wiele szybciej i ekonomiczniej.

Program szkolenia: Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3)

I.                    Podstawy pracy z komputerem

komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania

podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.

właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami

problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów

oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje (np. Word, Excel, Power Point, aplikacje multimedialne),uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje

zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów

podstawowe zasady i komendy, Pulpit

II.                  Kluczowe programy i aplikacje

obejmuje popularne aplikacje przetwarzania tekstu, prezentacje i arkusze kalkulacyjne oraz najczęściej używane inne aplikacje

najnowsze systemy operacyjne (np. Linux, OS X, itd.)

uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja

praca w dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami

podstawowe narzędzia np. formatowanie

edycja dokumentu, automatyzacja procesów

zabezpieczanie dokumentów tekstowych

edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe

najważniejsze formuły i funkcje

tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi,

wykresy i obrazki

zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie

tworzenie prezentacji

sposoby zarządzania i edycji prezentacji

III.                Internet i funkcjonowanie w sieci

obejmuje umiejętności pracy w Internecie lub środowisku sieciowym

korzystanie z Internetu (korzyści i zagrożenia)

podstawowe zasady bezpieczeństwa, klient i domena

poczta elektroniczna, komunikacja online, (np. telekonferencje), blogi, portale społecznościowe

problemy z komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.) i siecią

 

W ramach projektu planowanie jest przeszkolenie 99 grup szkoleniowych: 1188 osób (99 grup x 12 os.)


II. SZKOLENIA JĘZYKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO (POZIOM A1, A2, B1, B2)

Czas trwania: 120h lekcyjnych

Miejsce realizacji: Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa śląskiego, w oddziałach TEB Edukacja w 10 miastach: Bielsko–Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski i Żory oraz w innych miastach woj. śląskiego, w których zbierze się 12 – osobowa grupa.

Po zakończeniu szkolenia: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Po zdaniu egzaminów: międzynarodowy certyfikat językowy

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Za egzamin przewidziany jest wkład własny w wysokości 150zł/osobę*
Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podręczniki
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną)
 • egzamin potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • międzynarodowy certyfikat językowy

Zakres szkolenia:

O zakwalifikowaniu się na dany poziom kształcenia językowego decyduje test wiedzy przeprowadzany na etapie rekrutacji.

Poziom kompetencji językowych uzyskanych na danym poziomie kształcenia językowego:

Poziom A1 - Poziom podstawowy. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

W ramach projektu planowanie jest stworzenie następującej liczby grup szkoleniowych:

 • Język angielski: 1920 osób (160 grup x 12 os.)
 • Język niemiecki: 948 osób (79 grup x 12 os.)
 • Język francuski: 216 osób (18 grup x 12 os.)

 

III. EGZAMINY: JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE IC3

Planuje się zrealizowanie międzynarodowych egzaminów z języków obcych dla łącznie 270 osób, w tym:

 • 90 osób z j. angielskiego (30 na poziomie A2, 30 na poziomie B1, 30 na poziomie B2);
 • 90 osób z j. niemieckiego (30 na poziomie A2, 30 na poziomie B1, 30 na poziomie B2);
 • 90 osób z j. francuskiego (30 na poziomie A2, 30 na poziomie B1, 30 na poziomie B2).

Planuje się zrealizowanie egzaminów komputerowych IC3 (osobnych dla każdego z 3 modułów) dla łącznie 120 osób.

Miejsce realizacji: Egzaminy odbywać się będą na terenie województwa śląskiego, w oddziałach TEB Edukacja w 10 miastach: Bielsko–Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski i Żory lub w innych miastach woj. śląskiego, w których zbierze się 15 – osobowa grupa na ten sam rodzaj i poziom egzaminu.

Za udział w egzaminie przewidziany jest wkład własny w wysokości 50zł/osobę**.

 

 

*Koszt 150zł jest niewielkim kosztem w porównaniu z ceną egzaminu i szkolenia na rynku usług  komercyjnych. Wprowadzenie opłaty dla uczestników projektu ma na celu zmotywowanie i zmobilizowanie ich do uczestnictwa w kształceniu oraz ukończenia kursu i zdania certyfikowanego egzaminu.

**Koszt 50zł jest niewielkim kosztem w porównaniu z ceną egzaminu na rynku usług komercyjnych. Wprowadzenie opłaty dla uczestników projektu ma na celu zmotywowanie i zmobilizowanie ich do odpowiedniego przygotowania się i zdania certyfikowanego egzaminu.