Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kreatywne multimedia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy Aglomeracji Opolskiej

Oferta

Poniżej opublikowaliśmy informacje na temat oferty projektu (oferowane formy wsparcia, podejmowane działania).

 

1. Utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (w skrócie PIK)

W ramach projektu powstanie punkt działający na terenie szkoły, który oferować będzie m.in. następujące rodzaje usług i pomocy dla Uczniów:

 • gromadzenie i udostępnianie aktualnych materiałów oraz informacji edukacyjno-zawodowych,
 • udostępnianie Uczniom pozyskanych zasobów (m.in. ulotki, broszury, czasopisma, programy komputerowe, filmy, przewodniki, książki, podania, wzory cv i listów motywacyjnych),
 • indywidulane poradnictwo dla Uczniów (udzielanie porad na podstawie odbytych konsultacji, analizy testów, wywiadu doradczego, kierowanie do poradni specjalistycznych , badanie Uczniów autotestami),
 • organizowanie wizyt u pracodawców, wycieczek na Targi Edukacyjne, konkursów, spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych, wizyty na targach branżowych.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery zaoferuje Uczniom możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradztwo obejmować będzie ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych w kontekście planowania kariery danego Ucznia.  Planuje się przeprowadzanie zarówno indywidualnego oraz grupowego doradztwa dla Uczniów.

Wsparcie przewidziane jest dla łącznie 6 grup Uczniów (w każdej grupie średnio po 10-12 osób). Zakłada się realizacje zajęć w formie 5-6 cyklów spotkań (4-5 godzin na jedno spotkanie)

 

2.Stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy w zawodach obejmowanych wsparciem

Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmować kompleksowe doposażenie sal w których odbywać się będą zajęcia. Celem tego działania jest stworzenie profesjonalnych warunków do nauki zawodu, zbliżonych jak najbardziej do rzeczywistych. Planuje się doposażenie placówki między innymi w następujące wyposażenie:

 • licencja na oprogramowanie do obróbki zdjęć (typu Adobe);
 • skanery komputerowe, drukarki;
 • statywy fotograficzne, obiektywy, aparaty typu lustrzanka;
 • stacje montażowe do edycji i montażu materiałów vidoe;
 • kamera cyfrowa;
 • mikrofony typu reporterskiego oraz kierunkowe;
 • monitory oraz system oświetlenia do nagrań;
 • studyjny zestaw portretowy.

 

3.Specjalistyczne szkolenia zawodowe

Dla Uczniów biorących udział w projekcie przewidziano szereg dodatkowych zajęć ukierunkowanej na zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Wstępny zakres zajęć planowany do przeprowadzenia obejmować będzie takie tematy jak:

 • obsługa programów graficznych wraz odbycie certyfikowanego egzaminu (np. Adobe Photoshop),
 • montaż i edycja filmów video z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego (np. Adobe Premiere),
 • zasady programowania w C++,
 • zaawansowana obsługa programu Power Point,
 • zagadnienia związane z Google Adwords i internetowymi kampaniami reklamowymi.

 

Osoby biorące udział w zajęciach otrzymają nieodpłatnie podręczniki tematyczne dotyczące danego rodzaju zajeć. Również, na zakończenie poszczególnych zajęć ich Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym egzaminie zakończonym uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

 

4.Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Dla Uczniów zaplanowano przeprowadzenie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy, w szczególności rozwijające kreatywność uczące pracy. Zajęcia będą realizowane w każdym roku szkolnym w okresie trwania projektu.

W ramach zajęć Uczniowie będą na bieżąco uczyli się wykorzystywać nabyte w trakcie realizacji szkoleń umiejętności praktyczne i wspólnie będą realizowali projekt mający na celu uruchomienie w Oddziale w Opolu szkolnej telewizji (dostępnej m.in. na kanale YouTube).

 

5.Staże zawodowe

Dla części Uczestników projektu (min. 70% osób) przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie  staży zawodowych. Staże będą się odbywać wśród pracodawców z danej branży. Celem stażu będzie zdobycie przez Uczniów pożądanego przez pracodawców doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu wynosić będzie 150 godzin. Za udział w stażu dla każdego Ucznia przysługiwać będzie stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł.

 

W przypadku zasięgnięcia dodatkowych infomracji zachęcamy do kontaktu z pracownikami biura projektu.