Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kreatywne multimedia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy Aglomeracji Opolskiej

Oferta

Poniżej opublikowaliśmy informacje na temat oferty projektu (oferowane formy wsparcia, podejmowane działania).

 

1. Utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (w skrócie PIK)

W ramach projektu powstanie punkt działający na terenie szkoły, który oferować będzie m.in. następujące rodzaje usług i pomocy dla Uczniów:

 • gromadzenie i udostępnianie aktualnych materiałów oraz informacji edukacyjno-zawodowych,
 • udostępnianie Uczniom pozyskanych zasobów (m.in. ulotki, broszury, czasopisma, programy komputerowe, filmy, przewodniki, książki, podania, wzory cv i listów motywacyjnych),
 • indywidulane poradnictwo dla Uczniów (udzielanie porad na podstawie odbytych konsultacji, analizy testów, wywiadu doradczego, kierowanie do poradni specjalistycznych , badanie Uczniów autotestami),
 • organizowanie wizyt u pracodawców, wycieczek na Targi Edukacyjne, konkursów, spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych, wizyty na targach branżowych.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery zaoferuje Uczniom możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradztwo obejmować będzie ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych w kontekście planowania kariery danego Ucznia.  Planuje się przeprowadzanie zarówno indywidualnego oraz grupowego doradztwa dla Uczniów.

Wsparcie przewidziane jest dla łącznie 6 grup Uczniów (w każdej grupie średnio po 10-12 osób). Zakłada się realizacje zajęć w formie 5-6 cyklów spotkań (4-5 godzin na jedno spotkanie)

 

2.Stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy w zawodach obejmowanych wsparciem

Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmować kompleksowe doposażenie sal w których odbywać się będą zajęcia. Celem tego działania jest stworzenie profesjonalnych warunków do nauki zawodu, zbliżonych jak najbardziej do rzeczywistych. Planuje się doposażenie placówki między innymi w następujące wyposażenie:

 • licencja na oprogramowanie do obróbki zdjęć (typu Adobe);
 • skanery komputerowe, drukarki;
 • statywy fotograficzne, obiektywy, aparaty typu lustrzanka;
 • stacje montażowe do edycji i montażu materiałów vidoe;
 • kamera cyfrowa;
 • mikrofony typu reporterskiego oraz kierunkowe;
 • monitory oraz system oświetlenia do nagrań;
 • studyjny zestaw portretowy.

 

3.Specjalistyczne szkolenia zawodowe

Dla Uczniów biorących udział w projekcie przewidziano szereg dodatkowych zajęć ukierunkowanej na zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Wstępny zakres zajęć planowany do przeprowadzenia obejmować będzie takie tematy jak:

 • obsługa programów graficznych wraz odbycie certyfikowanego egzaminu (np. Adobe Photoshop),
 • montaż i edycja filmów video z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego (np. Adobe Premiere),
 • zasady programowania w C++,
 • zaawansowana obsługa programu Power Point,
 • zagadnienia związane z Google Adwords i internetowymi kampaniami reklamowymi.

 

Osoby biorące udział w zajęciach otrzymają nieodpłatnie podręczniki tematyczne dotyczące danego rodzaju zajeć. Również, na zakończenie poszczególnych zajęć ich Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym egzaminie zakończonym uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

 

4.Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Dla Uczniów zaplanowano przeprowadzenie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy, w szczególności rozwijające kreatywność uczące pracy. Zajęcia będą realizowane w każdym roku szkolnym w okresie trwania projektu.

W ramach zajęć Uczniowie będą na bieżąco uczyli się wykorzystywać nabyte w trakcie realizacji szkoleń umiejętności praktyczne i wspólnie będą realizowali projekt mający na celu uruchomienie w Oddziale w Opolu szkolnej telewizji (dostępnej m.in. na kanale YouTube).

 

5.Staże zawodowe

Dla części Uczestników projektu (min. 70% osób) przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie  staży zawodowych. Staże będą się odbywać wśród pracodawców z danej branży. Celem stażu będzie zdobycie przez Uczniów pożądanego przez pracodawców doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu wynosić będzie 150 godzin. Za udział w stażu dla każdego Ucznia przysługiwać będzie stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł.

 

W przypadku zasięgnięcia dodatkowych infomracji zachęcamy do kontaktu z pracownikami biura projektu.