Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kursy komputerowe zakończone międzynarodowym egzaminem IC3

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 192 Uczestników (116K, 76M) powyżej 18 r.ż. uczących się, pracujących i/lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie opolskim wykazujących największą lukę kompetencyjną w obszarze TIK poprzez udział w szkoleniu przygotowującym do zdawania egzaminu IC3.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoby powyżej 18 r.ż. uczące się, pracujące i/lub zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie opolskim wykazujące największą lukę kompetencyjną w obszarze TIK, zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem i/lub podwyższeniem kompetencji ICT.

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  • osoby o niskich kwalifikacjach +20 punktów (weryfikacja: dane z formularza zgłoszeniowego)
  • osoby z niepełnosprawnościami +20 punktów (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoważny)
  • osoby powyżej 50 r.ż. +20 punktów (weryfikacja: dane z formularza zgłoszeniowego)
  • osoby nieaktywne zawodowo +10 punktów (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  • osoby bezrobotne +10 punktów (weryfikacja: zaświadczenie z PUP)

DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)