Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Rekrutacja i zapisy

Rekrutacja Uczestników do projektu będzie prowadzona w miesięcznych rundach według następującego trybu:

 • Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w miesięcznych rundach, przy czy, dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Biurze Operatora w dniach od 1 do 15 dnia każdego miesiąca (jeżeli ostatni dzień rekrutacji w danym miesiącu przypada na dzień ustawowo wolny to jest on przesuwany na kolejny dzień roboczy po dniu wolnym).
 • Operator do 5 dni roboczych po zakończeniu danej rundy rekrutacji licząc od kolejnego dnia przypadającego po ostatnim dniu rekrutacji w danym miesiącu opublikuje listy rankingowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w oparciu o kryteria rekrutacyjne oraz przyznane punkty premiujące.
 • W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną turę rekrutacji Operator stworzy listę rezerwową. Listy rankingowe i rezerwowe nie będą zawierały danych wrażliwych uczestników - będą zawierały wyłącznie końcówkę numeru pesel uczestnika (bez pierwszych sześciu cyfr).

 

Aby wziąć udział w projekcie potencjalny Uczestnik projektu będzie musiał spełnić następujące kryteria formalne:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, tj. Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Gmina i Miasto Mirsk, Gmina i Miasto Wleń, Gmina Pielgrzymka, Gmina i Miasto Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja. Wsparciem w ramach ZIT AJ objęte są w całości powiaty: jeleniogórski, Jelenia Góra Miasto,
 • osoba nie ucząca się,
 • osoba pracująca, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo.

W projekcie nie mogą brać udziału:

 • osoby będące pracownikami Operatora,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Przy rekrutacji stosowane będą następujące kryteria premiujące:

 • kobieta + 10 punktów,
 • osoba bierna zawodowo + 10 punktów
 • osoba bezrobotna + 10 puntków
 • osoba z niepełnosprawnościami + 10 punktów,
 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia +10 punktów
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie poziom 3 według klasyfikacji ISCED + 10

 

Listy rankingowe stworzone będą według ilości uzyskanych punktów (od największej) oddzielnie po zakończeniu naboru w każdym miesiącu. Stworzone zostaną listy rezerwowe dla osób które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie z powodu braku miejsc.

O wynikach rekrutacji TEB Edukacja będzie informował będziemy informował mailowe, pisemnie i na stronie internetowej. mailowo, pisemnie.

Rekrutacja do projektu oraz jego realizacja projektu prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności dla tychże osób poprzez:

 • niedyskryminujące warunki uczestnictwa w proj.,
 • strona www dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • zachowanie języka wrażliwego na płeć i niepełnosprawność
 • realizacja wsparcia w budynkach dostępnych architektonicznie
 • możliwość przygotowania dostosowanych materiałów szkoleniowych ,np. zapisów dla osób głuchoniemych ,audio deskrypcji, tłumaczenia na język migowy itp.