Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 480 osób dorosłych (288K, 192M), w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia z subregionu ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, które w chwili przystąpienia do projektu nie uczą

Kryteria formalne -  OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Do projektu mogą się zgłosić osoby spełniające łącznie trzy poniższe warunki:

 1. Osoby dorosłe w wieku powyżej 18 roku życia – wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia w dniu przystąpienia do projektu na podstawie informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych
 2. Osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej tj.:
 • Powiat i gminę – Jelenia Góra
 • Gminy w powiecie jeleniogórskim - Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba
 • Gminy w powiecie lwóweckim -  Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń
 • Gminy w powiecie złotoryjskim - Złotoryja, Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów
 1. Osoby, które w chwili przystąpienia do projektu nie uczą się (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w dokumentach zgłoszeniowych )

Rekrutacja będzie prowadzona w miesięcznych turach z użyciem odpowiednich narzędzi z zachowaniem zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Realne wsparcie w ramach projektu nastąpi na podstawie testu preferencji zawodowych oraz rozmowy z doradcą zawodowym.

 

LIMITY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Zgodnie z założeniami projektu kobiety mają stanowić minimum 60% wszystkich uczestników projektu.

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne następujące grupy osób:

 1. osoby bierne zawodowo*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
 2. osoby długotrwale bezrobotne*: +10 pkt (weryfikacja: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
 3. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)
 4. osoby powyżej 50 r.ż.*: +10 pkt (weryfikacja: data urodzenia na formularzu zgłoszeniowym)
 5. osoby o niskich kwalifikacjach*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
 6. kobiety: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym).

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

 

*DEFINICJE:

- Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

- Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

- Osoba bezrobotna -  osoba zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej

- Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

- Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. wykształcenie maksymalnie średnie.

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe - pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

- Kurs umiejętności zawodowych - kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: 1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifkacji, albo 2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo 3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez organizatora kursu. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.

Osoba po 50- tym roku życia  - osoba, która w chwili przystąpienia do projektu ukończyła 50-ty rok życia

 

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie