Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają szansę na pomorskim rynku pracy

O projekcie

TEB Edukacja Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje, które dają sznasę na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0072/17.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku.

 

Wartość projektu: 1 977 468,96 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 878 595,51 zł

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 108 osób (78 kobiet i 30 mężczyzn), które zamieszkują, uczą się lub pracują (w rozumieniu przepisów KC[1]) teren województwa pomorskiego w tym:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia (12 osób),
 • pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy (42 osoby),
 • osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (54 osoby).

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla 96 osób lub
 • wsparcie szkoleniowe w zakresie pozyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla 12 osób i dotacje na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe podstawowe w postaci finansowej i doradczej dla 10 osób oraz przedłużone  wsparcie finansowe dla 9 osób,
 • Staże dla 48 osób.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe lub szkolenie ABC przedsiębiorczości,
 • podręczniki,
 • egzamin potwierdzający nabyte w trakcie szkoleń kwalifikacje,
 • dla 10 osób BEZWROTNE DOTACJE na utworzenie działalności gospodarczej,
 • PODSTWOWE WSPARCIE POMOSTOWE w postaci finansowej w wysokości 2 000 zł brutto przez 6 miesięcy i doradczej, tzn. MENTORING,
 • PREZDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE w postaci finansowej w wysokości 2 000 zł brutto przez 6 kolejnych miesięcy, tj. 7 -12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • catering.

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

 


[1] Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.