Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają szansę na pomorskim rynku pracy

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest dla 108 osób (78 kobiet/30 mężczyzn), które z własnej inicjatywy są zaineresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych z terenu województwa pomorskiego (które w rozumieniu przepisów KC zamieszkują, uczą się lub pracują w woj. pomorskim) w tym:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia,
 • pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • osoby zamieszkujące lub uczące się lub pracujące na terenie województwa pomorskiego,
 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub
 • pracownicy zagrożoni zwolnieniem z pracy lub
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do pojektu

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 • kobiety: + 10 pkt. (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy),
 • osoby powyżej 50 roku życia* + 10 pkt. (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy),
 • osoby z niepełnosprawnościami*: + 10 pkt. (weryfikacja: orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia).
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych*: + 10 pkt. (weryfikacja: formularzu zgłoszeniowym),

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w zakładce Do pobrania.

 

*DEFINICJE

Osoby w wieku 50 lat i więcej - wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień złożenia dokumentów Formularza zgłoszeniowego – tj. od dnia 50 urodzin;

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. wykształcenie maksymalnie średnie.