Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają szansę na pomorskim rynku pracy

Oferta

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem:

 1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Dla 108 Uczestników projektu (78K/30M) zostaną przeprowadzone:

 1. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym – 2-godzinne spotkania dla każdego Uczestnika projektu, podczas spotkań będą tworzone Indywidualne Plany Działania, które będą podstawą dalszego udziału każdej osoby w projekcie.
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe – z tej formy wsparcia skorzysta 9 grup 12-osobowych, przewidziane są 24 godziny poradnictwa zawodowego dla każdej grupy. W trakcie spotkań omawiane będą zagadnienia związane z rynkiem pracy, poszukiwaniem pracy, tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy aplikacyjnej.
 3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – w trakcie, których sprawowana będzie kontrola doradcy zawodowego nad realizacją działań określonych w Indywidualnych Planach Działania, dla każdego Uczestnika projektu przeznaczonych jest średnio 5 godzin.
 4. Pośrednictwo pracy – z tej formy wsparcia skorzysta 48 Uczestników projektu, tj. osoby bez zatrudnienia w wymiarze średnio 4 godz. dla Uczestnika projektu. Spotkania z pośrednikiem pracy odbywać się będą w ostatnim miesiącu stażu/szkolenia zawodowego lub zaraz po jego zakończeniu.

 

Dla 32% Uczestników projektu zaplanowano możliwość zwrotu kosztów dojazdu na grupowe spotkania z doradcą zawodowym.

 

 Szkolenia będą odbywać się w na terenie woj. pomorskiego w oddziałach TEB Edukacja w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

 

 1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla 12 Uczestników projektu, dla których najlepszą formą wsparcia jest uzyskanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, zostaną przeprowadzone szkolenia ABC przedsiębiorczości. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej. Czas trwania szkolenia to 160 godzin, a zakres tematyczny obejmuje:

 • ABC prowadzenia działalności gospodarczej;
 • współczesne metody zarządzania firmą;
 • zasady księgowości, finansowanie działalności;
 • zasady zatrudniania pracowników (możliwe formy zatrudnienia, prawo pracy);
 • innowacyjność w działalności gospodarczej;
 • mój własny biznesplan;
 • kreowanie postawy przedsiębiorczej.

Warsztaty zakończą się wewnętrznym egzaminem potwierdzającym stopień pozyskanej wiedzy
i umiejętności w zakresie podstaw do prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu przygotują biznesplany z pomysłami na działalność gospodarczą, które następnie będą oceniane przez ekspertów.

 

 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie o charakterze pomostowym.

Spośród 12 Uczestników projektu, którzy zakończyli szkolenie ABC przedsiębiorczość 10 osób otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby te zostaną wyłonione przez Komisję Oceny Projektów na podstawie opracowanych wniosków, biznesplanów i analizy testów psychologicznych oraz kompetencyjnych.

Wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 24 330,24 zł.

W ramach zadania, dla Uczestników projektu przewidziano podstawowe wsparcie pomostowe w postaci finansowej i doradczej oraz wsparcie pomostowe przedłużone. Uczestnicy będą objęci indywidualnym wsparciem, tzn. MENTORINGIEM w zakresie tematyki związanej z branżą dotyczącą danej działalności.

Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe (dla 10 osób) - w wysokości 2 000,00 zł brutto miesięcznie, tj. w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu składania wniosku o dofinansowanie, tj. 06.02.2017r., przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe (dla max. 9 osób) - w wysokości 2 000,00 zł brutto miesięcznie, tj. w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu składania wniosku o dofinansowanie, tj. 06.02.2017r., przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, tj. 7-12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W celu weryfikacji realizacji otrzymanej dotacji oraz pomocy w kwestiach finansowo-księgowych dla każdego z nowych przedsiębiorców zostanie przeprowadzona kontrola i monitoring prowadzonych działalności gospodarczych (2 kontrole oraz 2 wizyty monitoringowe).

 

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu będzie musiała być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

 

Działalność gospodarcza musi również zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.

 

 1. Szkolenia zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

96 Uczestników projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych, które zostaną im wyznaczone na podstawie Indywidualnych Planów Działania, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb każdej osoby.

Oferta kursów:

 • Kurs zawodowy - projektowanie i szycie z egzaminem czeladniczym – liczba osób objętych wsparciem - 12;
 • Kurs zawodowy - magazynier z obsługą wózka widłowego – liczba osób objętych
  wsparciem - 12;
 • Kurs zawodowy - spawanie metodą MAG – liczba osób objętych wsparciem - 12;
 • Kurs zawodowy - pracownik administracyjno-biurowy z egzaminami MOS – liczba osób objętych wsparciem - 12;
 • Kurs zawodowy - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i znajomości obsługi komputera z egzaminem IC3 – liczba osób objętych wsparciem - 12;
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.36 – Prowadzenie rachunkowości - liczba osób objętych wsparciem – 12;
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - liczba osób objętych wsparciem - 12
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.28 – Organizowanie i nadzorowanie transportu - liczba osób objętych wsparciem – 12

W przypadku zapotrzebowania na inny kurs niż zaplanowane TEB Edukacja Sp. z o. o. podejmie się ich zorganizowania.

Miejsce realizacji kursów- siedziby TEB Edukacja w województwie pomorskim: Gdańsk, Gdynia, Słupsk lub Starogard Gdański.

 

 1. Staże zawodowe

48 Uczestników projektu odbędzie 3 miesięczne staże zawodowe. Staże będę odbywać się 5 razy w tygodniu x 8 godzin dla każdego Uczestnika projektu, tj. średnio ok. 160 godz./ms-c/UP. W przypadku osób z niepełnosprawnością staże będą odbywać się 5 razy w tygodniu x 7 godz. dla każdego Uczestnika projektu tj. 140 godz./ms-c/ UP.

Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, które będą realizowane w ramach projektu lub z posiadanymi już przez Uczestników projektu kwalifikacjami/kompetencjami.

Celem tej formy wsparcia jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.