Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców pomorza

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 450 osób dorosłych (270K/ 180M) w wieku aktywności zawodowej zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar na terenie województwa pomorskiego.

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 25 lat i więcej. 50% uczestników to osoby pracujące. 50% uczestników to osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 40% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba w wieku aktywności zawodowej, tj. skończone 25 lat i więcej
  2. Osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca województwo pomorskie.
  3. Osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. osoby o niskich kwalifikacja zawodowych*: +20 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  2. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)
  3. osoby bez kwalifikacji zawodowych*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  4. Kobiety: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  5. Osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jak również z podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

 

*DEFINICJE

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. wykształcenie maksymalnie średnie.

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby bez kwalifikacji zawodowych - osoby niemające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, np. osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólne.

Podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych - system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych, mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmuje stowarzyszeniafundacjespółdzielnietowarzystwa ubezpieczeń wzajemnychzakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne formy organizacyjne, które angażują się w życie społeczności lokalnej.

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie