Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje zawodowe szansą na zachodniopomorskim rynku pracy

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 249 osób zamieszkujących woj. zachodniopomorskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:

 1. 144(121K i 23M) Uczniów Technikum i Szkoły Policealnej Teb w Szczecinie kształcących się na kierunkach:
 • technik weterynarii,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik masażysta,
 1. 105(75K i 30M) Uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

 

Kryteria udziału w projekcie dla Uczniów Technikum i Szkoły Policealnej Teb w Szczecinie.

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. zachodniopomorskiego
 2. Osoby posiadające status ucznia/słuchacza Technikum lub Szkoły policealnej TEB na jednym z kierunków:
 • technik weterynarii,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik masażysta,

Kryteria PREMIUJĄCE

 

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 1. Osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
 2. Kobiety: +10 pkt

 

Kryteria udziału w projekcie dla Uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. zachodniopomorskiego
 2. Osoby, powyżej 18-go roku życia

Kryteria PREMIUJĄCE

 

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 1. Osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
 2. Kobiety: +10 pkt
 3. Osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne i bierne zawodowo*: + 10 pkt (weryfikacja: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy-dot. osób bezrobotnych)
 4. Osoby o wykształceniu maksymalnie średnim: + 5pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

 

*DEFINICJE

 

Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoba długotrwale bezrobotna - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - Młodzież (6 miesięcy). - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie