Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 134 osób dorosłych (107K/ 27M) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu olsztyńskiego, tj. powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn.

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18 lat i więcej. 50% uczestników to osoby pracujące. 50% uczestników to osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Osoba powyżej 18 roku życia
 2. Osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu olsztyńskiego w woj. warmińsko-mazurskim, tj. powiatów:
 • bartoszyckiego,
 • kętrzyńskiego,
 • lidzbarskiego,
 • mrągowskiego,
 • nidzickiego,
 • olsztyńskiego,
 • szczycieńskiego oraz
 • miasto Olsztyn.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU NIE MOGĄ BYĆ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 1. osoby bierne zawodowo*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
 2. osoby bezrobotne*: +10 pkt (weryfikacja: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy)
 3. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)
 4. osoby bez kwalifikacji zawodowych*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

*DEFINICJE

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

 • -młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 • -dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby bez kwalifikacji zawodowych - osoby niemające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, np. osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólne.

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie