Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Mistrzowie zawodu - wykwalifikowani absolwenci kierunków Technik informatyk i Technik weterynarii Technikum TEB Edukacja w Lublinie

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 144 Uczniów Technikum TEB Edukacja w Lublinie uczących się na kierunkach: Technik informatyk (72 Uczniów) i Technik weterynarii (72 Uczniów), a także 6 Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących w Technikum TEB Edukacja w Lublinie (tj. grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego - w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego).

UCZNIOWIE:

KRYTERIUM FORMALNE: Uczeń uczący się na kierunku Technik informatyk lub Technik weterynarii w Technikum TEB Edukacja w Lublinie (w klasie I, II, III lub IV).

KRYTERIA PREMIUJĄCE: ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  • osoby uczące się w klasie II Technikum TEB Edukacja w Lublinie: +5 pkt.,
  • osoby uczące się w klasie III Technikum TEB Edukacja w Lublinie: +10 pkt.,
  • osoby uczące się w klasie IV Technikum TEB Edukacja w Lublinie: +15 pkt.,
  • osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności).

Dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymają również Kandydaci z wyższą średnią ocen (dotyczy średniej ocen za ostatnie półrocze): średnia powyżej 4,8 - +15 pkt., średnia powyżej 4,6 - +10 pkt., średnia powyżej 4,4 - +5 pkt.

NAUCZYCIELE:

KRYTERIUM FORMALNE: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu uczący w Technikum TEB Edukacja w Lublinie na kierunku Technik informatyk lub Technik weterynarii.

KRYTERIUM PODLEGAJĄCE OCENIE: motywacja do zrealizowania szkolenia zawodowego (oceny dokonuje przedstawiciel pracodawców i Dyrektor Szkoły – ocena: maks. 20 pkt.).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji, w tym informacje na temat dokumentów zgłoszeniowych, zamieszczone zostały w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie dostępnym w zakładce: Do pobrania.

Rekrutację Kandydatów do Projektu prowadzi Biuro Projektu w Lublinie, ul. Kapucyńska 1 - 3, 20-009 LublinSERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!