Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 135 osób dorosłych (108K, 27M), w wieku 18-64 lata, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego, z własnej inicjatywy zainteresowane podniesieniem kompetencji zawodowych.

Kryteria formalne - OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba w wieku 18 – 64 lata
  2. Osoba, która nie uczestniczyła we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. osoby o niskich kwalifikacjach*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  2. osoby bierne zawodowo*: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  3. osoby bezrobotne*: +10 pkt (weryfikacja: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy)
  4. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładceDO POBRANIA.

*DEFINICJE

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. wykształcenie maksymalnie średnie.

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby bezrobotne – osoby pozostające w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)