Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

PARNAS - Inkubator Młodych Talentów

Oferta

LABORATORIUM FIZYCZNE - nauczanie eksperymentalne podstawą kształcenia

Liczba osób objętych wsparciem: 60

Łączny wymiar godzin kształcenia: 14h na grupę/miesiąc (4 grupy x średnio 15 osób)

Tematyka:

Zajęcia w formie doświadczalnej oraz rozszerzenie pracy z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów w formie pracy praktycznej oraz projektowej konkursowej. Zajęcia prowadzone będą w formie eksperymentów oraz bazowały będą na podstawie programowej nauczania fizyki,

a także zawierały będą elementy wykraczające poza podstawę programową.

Szkolny eksperyment fizyczny spełnia następujące zadania:

- sprzyja gruntownemu poznaniu zjawisk i praw fizycznych,

- przekonuje o obiektywności zjawisk i praw fizycznych,

- wyrabia umiejętność obserwacji naukowych,

- aktywizuje myślowo ucznia,

- uczy samodzielnie otrzymywać odpowiedzi na postawione pytania-problemy na drodze doświadczalnej,

- zapoznaje z metodą badań naukowych,

- kształtuje umiejętności i nawyki w operowaniu przyrządami pomiarowymi,

- uczy budowy i zasady działania przyrządów,

- sprzyja zastosowaniu wiedzy w praktyce,

- uczy staranności, dokładności w wykonywaniu pomiarów i obliczeń,

- rozwija nawyki konstrukcyjne i zdolności techniczne,

- uczy umiejętności czytania schematów,

- uczy umiejętności notowania spostrzeżeń i wniosków,

- wdraża do pracy w zespole.

 

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDMIOTACH PRZYRODNICZYCH - umiejętności językowe szansą na lepszy start

Liczba osób objętych wsparciem: 164

Łączny wymiar godzin kształcenia: 15h na grupę/miesiąc (10 grup x średnio 15 osób)

Tematyka:

W ramach prowadzonych zajęć, oprócz lekcji stacjonarnych planuje się zorganizowanie wycieczek do interesujących pod względem przyrody i nauki miejsc, które realizowane będą całkowicie w języku angielskim. Zrealizowane zostaną wyjazdy do:

- ZOO

- OGRODU JAPOŃSKIEGO

- HYDROPOLIS:

- MUZEUM PRZYRODNICZEGO

W w/w miejscach nauczyciele prowadzić będą lekcje w jęz. angielskim, a uczniowie utrwalać będą wizyty na kamerze cyfrowej. W późniejszym czasie uczniowie będą składali z nagranych materiałów krótsze firmy i prezentować je w grupach, a także na ich podstawie przygotowywać będą swoje samodzielne wystąpienia – np. w formie reklamy danego miejsca/zwierzęcia, lub sprawozdania z wizyty. Takie ćwiczenia praktyczne pozwolą na szybsze przyswojenie uczniom wiedzy.

 

 

ROBOTYKA - kreatywne odkrywanie świata

Liczba osób objętych wsparciem: 75

Łączny wymiar godzin kształcenia: 10h na grupę/miesiąc (5 grup x średnio 15 osób)

Tematyka:

Warsztaty mają na celu przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z rozwojem współczesnych technologii. Dzięki temu uczniowie oswajają się z nowinkami technologicznymi i w przyszłości chętnie będą z nich korzystać.

Na zajęcia składają się następujące elementy:

  • projektowanie i budowa programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników,
  • rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych,
  • praca metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu,
  • zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej,
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie jęz. technicznego i słownictwa naukowego

 

 

EKSPERYMENT BIOLOGICZNY - droga ku zrozumieniu natury

Liczba osób objętych wsparciem: 36

  1. EKSPERYMENT BIOLOGICZNY – praca metodą naukową

Łączny wymiar godzin kształcenia: 30h na grupę (3 grupy x 12 osób)

Tematyka:

poszerzenie wiadomości z zakresu biologii oraz umiejętności pracy metodą naukową; przygotowanie uczniów do konkursów.

  1. EKSPERYMENT BIOLOGICZNY – botanika i zoologia

Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h na grupę (3 grupy x 12 osób)

Tematyka:

Zajęcia mające na celu uzupełnienie wiedzy uczniów z zakresu botaniki i zoologii, czyli zagadnień których nie ma w programie tych klas w nowej podstawie programowej.

W programie zajęć znajdą się zagadnienia dotyczące:

  • budowy i zróżnicowania bakterii, protistów, grzybów, roślin i zwierząt,
  • czynności życiowych organizmów (sposoby odżywiania się, oddychania, rozmnażania),
  • znaczenia organizmów w przyrodzie i życiu człowieka, ze szczególnym naciskiem na znajomość organizmów chorobotwórczych i profilaktyki zdrowotnej.

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE - wyrównanie szans uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba osób objętych wsparciem: 30

Łączny wymiar godzin kształcenia: 10h na grupę/miesiąc (3 grupy x 10 osób)

Tematyka:

1. Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowo – przestrzenne ( percepcja wzrokowa, pamięć wzrokowa oraz orientacje przestrzenna).

2. Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowo - językowe (doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, różnicowania głosek, słuchu fonemowego oraz

pamięci słuchowej).

3. Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej.

4. Doskonalenie techniki i tempa czytania.

5. Ćwiczenia podnoszące umiejętność czytania ze zrozumieniem.

6. Doskonalenie techniki poprawnego pisania.

7. Utrwalanie zasad poprawnej pisowni.

8. Usprawnianie koordynacja wzrokowo-ruchowej

9. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

10. Trening koncentracji uwagi.