Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Efektywne kształcenie zawodowe w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie

Oferta

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji Uczestnika Projektu, a także predyspozycje osobowe do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wzrost poziomu kompetencji miękkich. Zarówno doradztwo grupowe, jak i indywidualne realizowane będzie zgodnie z Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego, który został stworzony w ramach innego projektu: „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.12.2011 – 30.06.2014 przez Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)

Czas trwania: 27h (25h doradztwo grupowe + 2h doradztwo indywidualne)

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Częstochowie;

Po doradztwie grupowym:

 • test preferencji zawodowych;
 • test intelektualny.

Po doradztwie indywidualnym: wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu.

 

DORADZTWO GRUPOWE (25h):

Poradnictwo grupowe składało się będzie z nast. modułów:

 • Poznaję siebie (w tym tematyka równości szans kobiet i mężczyzn);
 • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
 • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy, uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów „męskich” i „kobiecych” oraz wytyczne do zmiany takiego myślenia;
 • Kwalifikacje zawodowe – Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji.

 

DORADZTWO INDYWIDUALNE (2h):

Poradnictwo indywidualne będzie obejmowało:

 • omówienie wyników testów (testu preferencji zawodowych, testu intelektualnego), wypełnionych po zakończeniu doradztwa grupowego;
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

SZKOLENIA ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

Czas trwania: 204h;

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w  Częstochowie;

Po zakończonych szkoleniach: certyfikowane egzaminy zewnętrzne: ACA i MTA;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

 1. SZKOLENIE: Google AdWords  (96h)

Zakres szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny: reklama w wyszukiwarkach, Google AdWords w praktyce, budowa kampanii reklamowej, śledzenie rezultatów, optymalizacja, sieć Google, trendy i psychologia wyszukiwania, struktura kampanii, wynik jakości, techniki optymalizacji i diagnostyka, przykłady optymalizacji struktury konta, remarketing, reklama video, strony docelowe i copywriting, AdWords editor, reguły automatyzacji. Po zakończeniu szkolenia i zdobyciu min. 80% wymaganej frekwencji i pozytywnym zaliczeniu testów wiedzy i zdaniu egzaminu wewnętrznego Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ich ukończenie i zdobycie nowych kompetencji.

.

 1. SZKOLENIE: Adobe Photoshop (60h)

Program szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny:  poruszanie się po programie Adobe Photoshop, obsługa podstawowych narzędzi rysunkowych i edycyjnych, skalowanie, kadrowanie i obracanie obrazu, korekcja kolorów i treści obrazka, maskowanie i selekcja, praca na warstwach, praca z tekstem, przygotowanie animacji poklatkowych, komprecja i animacja. Po odbyciu zajęć Uczestnicy podejdą do zewnętrznego egzaminu ACA. Warunkiem otrzymania powyższego certyfikatu jest zdanie egzaminu zewnętrznego oraz uzyskanie wymaganej min. 80% frekwencji.

 

 1. SZKOLENIE: MTA-361 (40h)

Program szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny: wprowadzenie do programowania, wprowadzenie do programowania obiektowego, tworzenie oprogramowania, aplikacje Web, komputerowe i bazy danych. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności informatyczne, Uczestnicy potwierdzą certyfikowanym egzaminem zewnętrznym MTA 98-361. Certyfikat ten jest honorowany na całym świecie. Warunkiem otrzymania powyższego certyfikatu jest zdanie egzaminu zewnętrznego oraz uzyskanie wymaganej min. 80% frekwencji.

 

 1. SZKOLENIE Z OBSŁUGI EYETRACKERA (8h)

Program szkolenia obejmuje obsługę zakupionego w ramach projektu eyetrackera –urządzenia umożliwiającego wydawanie poleceń komputerowi za pomocą wzroku.

 

SZKOLENIE ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

 

Czas trwania: 100h;

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Częstochowie;

Przed rozpoczęciem szkolenia: pretest, badający bazową wiedzę z zakresu szkolenia;

Po zakończeniu szkolenia: postest, sprawdzający przyrost wiedzy oraz egzamin wewnętrzny;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie;

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

 1. SZKOLENIE: KOMPLEKSOWY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDANIA EGZAMINU CZELADNICZEGO Z ZAKRESU WIZAŻU (100h)

Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników do zdania egzaminu czeladniczego w zakresie wizażu. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów. 1. Etap praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznych –(wykonanie wylosowanego typu makijażu na modelce) 2. Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje takie zagadnienia jak: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. W części ustnej egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa.

 

Po zakończeniu szkolenia i zdobyciu min. 80% wymaganej frekwencji i pozytywnym zaliczeniu testów wiedzy i zdaniu egzaminu wewnętrznego Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ich ukończenie i zdobycie nowych kompetencji. Uczestnicy po zakończeniu kształcenia w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie podejdą do egzaminu czeladniczego.

 

SZKOLENIE ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku TECHNIK INFORMATYK:

 

Czas trwania: 60h;

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Częstochowie;

Przed rozpoczęciem szkolenia: pretest, badający bazową wiedzę z zakresu szkolenia;

Po zakończeniu szkolenia: postest, sprawdzający przyrost wiedzy oraz egzamin wewnętrzny;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie;

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

 1. SZKOLENIE: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC (60h)

Szkolenie ma na celu nabycie przez Uczestników praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie czytania rysunku technicznego, doboru narzędzi i parametrów obróbki, strategii obróbki, prawidłowego mocowania elementu obrabianego, przygotowania do pracy i obsługi obrabiarki CNC, programowania obrabiarki CNC, tokarki, frezarki, obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego, wykonywania pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.

Po zakończeniu szkolenia i zdobyciu min. 80% wymaganej frekwencji i pozytywnym zaliczeniu testów wiedzy i zdaniu egzaminu wewnętrznego Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ich ukończenie i zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Szkolenia odbywać się będą w grupach po ok. 12 osób, w okresie od 09.2018 r. do 11.2021 r.

 

STAŻE ZAWODOWE (150h):

 

Łącznie, dla wszystkich Uczestników Projektu, tj. 120 Uczniów (66 kobiet i 54 mężczyzn) Technikum  TEB Edukacja w Częstochowie zaplanowane jest zorganizowanie staży zawodowych w wymiarze 150h/osobę, w przedsiębiorstwach z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Staże realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły, we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż, zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

 

Za udział w stażu, Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1600,00 zł brutto pomniejszone o koszty pracodawcy za przepracowane 150h.