Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

ROBOTYKA - przyszłość dla Technika Informatyka

Oferta

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji Uczestnika Projektu, a także predyspozycje osobowe do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wzrost poziomu kompetencji miękkich. Zarówno doradztwo grupowe, jak i indywidualne realizowane będzie zgodnie z Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego, który został stworzony w ramach innego projektu: „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.12.2011 – 30.06.2014 przez Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)

Czas trwania: 27h (25h doradztwo grupowe + 2h doradztwo indywidualne)

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Bielsku-Białej;

Po doradztwie grupowym:

 • test preferencji zawodowych;
 • test intelektualny.

Po doradztwie indywidualnym: wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu.

 

DORADZTWO GRUPOWE (25h):

Poradnictwo grupowe składało się będzie z nast. modułów:

 • Poznaję siebie (w tym tematyka równości szans kobiet i mężczyzn);
 • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
 • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy, uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów „męskich” i „kobiecych” oraz wytyczne do zmiany takiego myślenia;
 • Kwalifikacje zawodowe – Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji.

 

DORADZTWO INDYWIDUALNE (2h):

Poradnictwo indywidualne będzie obejmowało:

 • omówienie wyników testów (testu preferencji zawodowych, testu intelektualnego), wypełnionych po zakończeniu doradztwa grupowego;
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

SZKOLENIA ZAWODOWE dla Uczestników Projektu:

Czas trwania: 270h;

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Bielsku-Białej;

Po zakończonych szkoleniach: certyfikowany egzamin zewnętrzny: PCAP;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

 1. SZKOLENIE: ROBOTYKA (200h)

Zakres szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny: programowanie w praktyce, inteligentna klasa.

 1. SZKOLENIE: PROGRAMOWANIE W JĘZYKU PYTHON (70 h)

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z programowaniem w języku Python przygotowuje Uczestników Projektu do samodzielnego programowania. Po zakończeniu szkolenia, Uczestnicy przystępują do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego PCAP – Certified Associate in Python Programming.

 

STAŻE ZAWODOWE (150h):

Łącznie, dla wszystkich Uczestników Projektu, tj. 48 uczniów Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej zaplanowane jest zorganizowanie staży zawodowych w wymiarze 150h/osobę, w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Staże realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły, we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż, zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

 

Za udział w stażu, Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1600,00 zł brutto pomniejszone o koszty pracodawcy za przepracowane 150h.