Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Strefa zawodowców w Oddziale TEB Edukacja w Gnieźnie

Oferta

W Projekcie zaplanowano realizację wsparcia zarówno dla Uczniów, jak i Nauczycieli Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie, tj.:

WSPARCIE DLA UCZNIÓW:

 1. doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 2. zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
 3. szkolenia zawodowe oraz
 4. staże zawodowe.

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

Wsparcie mające na celu zdiagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, prowadzone w oparciu o wyniki testu preferencji zawodowych i testu intelektualnego wypełnianych przez każdego Uczestnika Projektu przed indywidualnym spotkaniem z Doradcą zawodowym, prowadzone w wymiarze 2 godz./os.

Wsparciem w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego objęty zostanie każdy Uczestnik  Projektu, tj. łącznie minimum 35 osób (udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym jest obligatoryjny).

 

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy:

Zajęcia kształtujące i rozwijające u Uczniów kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy – umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy dla Technika weterynarii (komunikacja, budowanie więzi, wspólny cel, rozwiązywanie konfliktów, itp.). Szczegółowy program zajęć ustalony zostanie po konsultacji z Uczniami, tak, aby były one jak najbardziej potrzebne i efektywne.

Wsparciem w ramach zajęć z kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy objętych zostanie minimum 10 z 15 Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie z kierunku Technik weterynarii.

 

Specjalistyczne szkolenia zawodowe:

dla Uczniów kierunku Technik informatyk:

 • kurs: AZ-900 (w wymiarze: 40 godz./gr.) wraz z egzaminem zewnętrznym po zakończeniu kursu:

dla Uczniów kierunku Technik programista:

 • kurs: HTML5 i CSS3 z wykorzystaniem języka JavaScript (w wymiarze: 24 godz./gr.)

ramowy program: zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami jakie objęte zostały standardami HTML5 i CSS3, ponadto przekazanie wiedzy na temat łączenia skryptów języka JavaScript z kodem aplikacji www, testowanie stron i aplikacji web: wstęp do HTML5, elementy DOM, CSS3, architektura pliku HTML5, testowanie przeglądarek, formularze, tryb offline, canvas, obsługa audio/video, zastosowanie JavaScript do obsługi obiektów przeglądarki, rozwój języka JavaScript – wersja 6 ECMAScript.

 • kurs: HTML5 i CSS3 tworzenie stron internetowych – poziom zaawansowany (w wymiarze: 24 godz./gr.)

ramowy program: omówienie złożonych struktur Selektorów CSS oraz zagadnień takich jak: budowanie menu rozwijanego bez użycia JavaScript, tworzenie animacji czy inne metody wykorzystania CSS3: struktura HTMP5, efekty specjalne, arkusze stylów CSS, obsługa audio/video, testowanie przeglądarek, media dla różnych nośników, tworzenie złożonych layoutów stron.

dla Uczniów kierunku Technik weterynarii:

 • kurs: wykonywanie oraz interpretacja USG zwierząt towarzyszących (psów i kotów) (dla minimum 10 Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie z kierunku Technik weterynarii w wymiarze: 8 godz./gr.)
 • kurs: stomatologia zwierząt towarzyszących w zakresie leczenia chorób dziąseł, przyzębia spowodowanych odkładaniem płytki nazębnej oraz kamienia nazębnego (kwalifikacja pacjenta oraz ocena ryzyka do wykonywania zabiegu z zakresu skalingu zębów, tj. usuwania płytki oraz kamienia nazębnego (dla minimum 10 Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie z kierunku Technik weterynarii w wymiarze: 8 godz./gr.)
 • kurs: wykonywanie oraz interpretacja zapisu EKG u psów i kotów z rozpoznaniem patologii zagrażających życiu (dla minimum 10 Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie z kierunku Technik weterynarii w wymiarze: 8 godz./gr.)
 • kurs: Diagnostyka i pielęgnacja skóry i sierści zwierząt, ektopasożyty u psów i kotów (dla minimum 5 Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie z kierunku Technik weterynarii w wymiarze: 40 godz./gr.) w zakresie rodzajów sierści i jej pielęgnacji, omówienia ras wymagających strzyżenia i trymowania, podstaw behawioryzmu, anatomii i kynologii psów, zasad BHP, sterylizacji narzędzi, chorób skórnych u zwierząt oraz postępowania w przypadkach ich rozpoznania, walki z pasożytami skórnymi za pomocą odpowiednich preparatów, doboru odpowiednich kosmetyków, nauki kąpieli, masażu, strzyżenia i wykonywania drobnych zabiegów.

Staże zawodowe:

 • staże zawodowe zaplanowano u Pracodawców z branży zgodnej z kierunkiem kształcenia, co pozwoli na zdobycie pożądanego wśród Pracodawców doświadczenia,
 • Realizator zadba o przygotowanie do odbycia stażu zawodowego, jak i nadzór nad jego realizacją,
 • na czas odbywania stażu zawodowego sporządzona zostanie umowa trójstronna między Realizatorem, Przedsiębiorcą i Uczestnikiem Projektu, która określać będzie liczbę godzin stażu zawodowego, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie Stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia Opiekuna stażu po stronie Podmiotu przyjmującego na staż,
 • staż zawodowy zrealizowany zostanie na podstawie programu opracowanego przez Nauczyciela oraz Dyrektora Szkoły we współpracy z Podmiotem przyjmującym na staż zawodowy, który przygotowany zostanie w formie pisemnej i wskazywać będzie: konkretne cele edukacyjne, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu zawodowego dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji,
 • staże zawodowe realizowane będą zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020, jak również zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w odpowiedzi na który złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu i załączników do niego,
 • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2 800,00 zł brutto za realizację stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin zegarowych (150 godz., co do zasady = 1 miesięczny staż zawodowy).

 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI:

 • kurs: AZ-800 (w wymiarze 40 godz.) wraz z egzaminem zewnętrznym po zakończeniu kursu
 • kurs: AZ-801 (w wymiarze 40 godz.) wraz z egzaminem zewnętrznym po zakończeniu kursu
 • kurs: AZ-900 (w wymiarze 40 godz.) wraz z egzaminem zewnętrznym po zakończeniu kursu

Szczegóły dotyczące udziału każdej z grup w opisanych powyżej formach wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym w Zakładce: Rekrutacja i zapisy – zachęcamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu!