Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Strefa zawodowców w Oddziale TEB Edukacja w Gnieźnie

Rekrutacja i zapisy

Zasady rekrutacji do Projektu – UCZNIOWIE:

KRYTERIA FORMALNE: Projekt przeznaczony jest dla Uczniów Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie, a dokładniej:

 • 10 Uczniów kierunku Technik informatyk,
 • 10 Uczniów kierunku Technik programista oraz
 • 15 Uczniów kierunku Technik weterynarii,
 • (dot. Uczniów z naborów w latach: 2018, 2019 oraz 2020).

KRYTERIA MERYTORYCZNE: Dodatkowe kryteria merytoryczne dla Kandydatów spełniających wymogi formalne wymienione powyżej zdefiniowane zostały w następujący sposób:

 • kryterium merytoryczne nr 1: średnia ocen cząstkowych z przedmiotów zawodowych uzyskanych od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (maksymalna punktacja – 20 pkt., w tym: powyżej 5,00 – 20 pkt., powyżej 4,0 – 15 pkt., powyżej 3,00 – 10 pkt., powyżej 2,0 – 5 pkt.),
 • kryterium merytoryczne nr 2: frekwencja na zajęciach od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (maksymalna punktacja – 10 pkt., w tym: 100% - 10 pkt., od 99% do 85% - 8 pkt., od 84% do 70% - 6 pkt., od 69% do 50% - 4 pkt., poniżej 50% - 0 pkt.),
 • kryterium merytoryczne nr 3: udział w życiu Szkoły (na podstawie opinii Dyrektora Szkoły, wg Załącznika nr 8 do Regulaminu) (maksymalna punktacja – 10 pkt.),
 • kryterium merytoryczne nr 4: ocena z zachowania (maksymalna punktacja – 10 pkt., w tym: wzorowa – 10 pkt., bardzo dobra – 8 pkt., dobra – 6 pkt., poprawna – 2 pkt.),
 • kryterium merytoryczne nr 5: opinia Wychowawcy klasy (wg Załącznika nr 9 do Regulaminu) (maksymalna punktacja – 10 pkt.),
 • kryterium merytoryczne nr 6: opis zainteresowań zawodowych oraz motywacja do udziału w Projekcie (maksymalna punktacja – 20 pkt.).

Liczba punktów otrzymana za poszczególne kryteria merytoryczne od nr 1 do nr 6 określone powyżej, po zsumowaniu, będzie stanowiła końcową ocenę Kandydata – maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Kandydata wynosi 80 pkt.

W sytuacji, w której dwóch lub więcej Uczniów uzyska tę samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności, decydująca będzie punktacja uzyskana w ramach kryterium merytorycznego nr 1, tj. średnia ocen cząstkowych z przedmiotów zawodowych uzyskanych od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., w drugiej, decyzja Dyrektora Szkoły, która jest ostateczna.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu komplet następujących dokumentów zgłoszeniowych, na które składają się (na etapie rekrutacji do Projektu):

 • kompletnie wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy (wg Załącznika nr 1 do Regulaminu) wraz z opisem zainteresowań zawodowych oraz motywacji do udziału w Projekcie (wg Załącznika nr 1a do Regulaminu) oraz
 • czytelnie podpisane oświadczenie Uczestnika Projektu (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu),
 • a także analizę potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wg Załącznika nr 7 do Regulaminu) wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnością (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

(UWAGA: W przypadku osób niepełnoletnich ww. dokumenty zgłoszeniowe muszą być podpisane również przez rodzica/opiekuna prawnego nieletniego Ucznia).

Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych wymienionych powyżej, jak również informacji i dokumentów przygotowanych przez Realizatora pozwalających na ocenę kryteriów merytorycznych od 1 do 5 określonych powyżej.

O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:

 • zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu (kryterium grupy docelowej – KRYTERIUM FORMALNE określone powyżej),
 • jak również uzyskana łączna liczba punktów za spełnienie KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH określonych powyżej.

Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez Kandydata dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

Rekrutacja Uczniów do Projektu będzie miała charakter wewnętrzny i prowadzona będzie w okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2022 r. W oparciu o kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne określone powyżej, Realizator stworzy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz, w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników Projektu, listy rezerwowe według przyznanych punktów dla każdej z form kształcenia odrębnie (tj. Lista rankingowa nr 1 oraz Lista rezerwowa nr 1 (jeśli dotyczy) – dla Uczniów uczących się na kierunku Technik informatyk, Lista rankingowa nr 2 oraz Lista rezerwowa nr 2 (jeśli dotyczy) – dla Uczniów uczących się na kierunku Technik programista oraz Lista rankingowa nr 3 oraz Lista rezerwowa nr 3 (jeśli dotyczy) – dla Uczniów uczących się na kierunku Technik weterynarii).

W przypadku rezygnacji ze wsparcia Uczestnika Projektu w terminie nie późniejszym niż przed upływem 20% prowadzonych zajęć, na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z danej listy rezerwowej wskazanej powyżej.

Listy rankingowe oraz listy rezerwowe (jeśli dotyczy) dostępne będą w Biurze Projektu. Każdy  Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie zostanie dodatkowo powiadomiony o wynikach rekrutacji przez upoważnionego Pracownika Biura Projektu, co do zasady, osobiście lub telefonicznie.

Zakwalifikowany Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu, w terminie wskazanym przez Realizatora, następujący dodatkowy dokument projektowy:

 • czytelnie podpisaną deklarację uczestnictwa w Projekcie (wg Załącznika nr 3 do Regulaminu),

(UWAGA: W przypadku osób niepełnoletnich deklaracja musi być podpisana również przez rodzica/opiekuna prawnego nieletniego Ucznia).

Na podstawie dokumentów wymienionych powyżej sporządzana jest (w dwóch egzemplarzach) Umowa uczestnictwa w Projekcie – Uczeń (wg Załącznika nr 4 do Regulaminu), która podpisywana jest, w terminie uzgodnionym z Realizatorem, w obecności upoważnionego Pracownika Biura Projektu.

(UWAGA: W przypadku osób niepełnoletnich umowa musi zostać podpisana również przez rodzica/opiekuna prawnego nieletniego Ucznia).

 

Zasady rekrutacji do Projektu – NAUCZYCIELE:

KRYTERIUM FORMALNE: Projekt przeznaczony jest dla 2 Nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w Szkole Realizatora, tj. Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie, uczących kierunków informatycznych.

KRYTERIUM MERYTORYCZNE: Dodatkowe kryterium merytoryczne dla Kandydatów spełniających wymogi formalne wymienione powyżej zdefiniowane zostało w następujący sposób:

 • kryterium merytoryczne nr 1: motywacja do zrealizowania szkoleń zawodowych i rozwoju zawodowego (oceny dokonuje Dyrektor Szkoły – maksymalna punktacja 20 pkt.).

Liczba punktów otrzymana za kryterium merytoryczne nr 1 określone powyżej będzie stanowiła końcową ocenę Kandydata – maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Kandydata wynosi 20 pkt.

W sytuacji, w której dwóch lub więcej Nauczycieli uzyska tę samą liczbę punktów, ostateczną decyzję o przyjęciu Nauczyciela do udziału w Projekcie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu komplet następujących dokumentów zgłoszeniowych, na które składają się (na etapie rekrutacji do Projektu):

 • kompletnie wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy (wg Załącznika nr 5 do Regulaminu) wraz z motywacją do zrealizowania szkoleń zawodowych i rozwoju zawodowego (wg Załącznika nr 5a do Regulaminu) oraz
 • czytelnie podpisane oświadczenie Uczestnika Projektu (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu),
 • a także analizę potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wg Załącznika nr 7 do Regulaminu) wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnością (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych wymienionych powyżej.

O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:

 • zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu (kryterium grupy docelowej – KRYTERIUM FORMALNE określone powyżej),
 • jak również uzyskana liczba punktów za spełnienie KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO określonego  powyżej.

Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez Kandydata dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

Rekrutacja Nauczycieli do Projektu będzie miała charakter wewnętrzny i prowadzona będzie w okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. W oparciu o kryterium formalne oraz kryterium merytoryczne określone powyżej, Realizator stworzy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz, w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników Projektu, listę rezerwową według przyznanych punktów.

W przypadku rezygnacji ze wsparcia Uczestnika Projektu w terminie nie późniejszym niż przed upływem 20% prowadzonych zajęć, na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej wskazanej powyżej.

Lista rankingowa oraz lista rezerwowa (jeśli dotyczy) dostępne będą w Biurze Projektu. Każdy  Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie zostanie dodatkowo powiadomiony o wynikach rekrutacji przez upoważnionego Pracownika Biura Projektu, co do zasady, osobiście lub telefonicznie.

Zakwalifikowany Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu, w terminie wskazanym przez Realizatora, następujący dodatkowy dokument projektowy:

 • czytelnie podpisaną deklarację uczestnictwa w Projekcie (wg Załącznika nr 3 do Regulaminu),

Na podstawie dokumentów wymienionych powyżej sporządzana jest (w dwóch egzemplarzach) Umowa uczestnictwa w Projekcie – Nauczyciel (wg Załącznika nr 6 do Regulaminu), która podpisywana jest, w terminie uzgodnionym z Realizatorem, w obecności upoważnionego Pracownika Biura Projektu.