Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy na kierunkach Fototechnik i Technik logistyk

Oferta

I. DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji Uczestnika Projektu, a także predyspozycje osobowe do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wzrost poziomu kompetencji miękkich. Zarówno doradztwo grupowe, jak i indywidualne realizowane będzie zgodnie z Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego, który został stworzony w ramach innego projektu: „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.12.2011 – 30.06.2014 przez Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)

Czas trwania: 27h (25h doradztwo grupowe + 2h doradztwo indywidualne)

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Gliwicach oraz Technikum TEB Edukacja w Tychach;

Po doradztwie grupowym:

 • test preferencji zawodowych;
 • test intelektualny.

Po doradztwie indywidualnym: wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu.

DORADZTWO GRUPOWE (25h):

Poradnictwo grupowe składało się będzie z nast. modułów:

 • Poznaję siebie (w tym tematyka równości szans kobiet i mężczyzn);
 • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
 • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy, uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów „męskich” i „kobiecych” oraz wytyczne do zmiany takiego myślenia;
 • Kwalifikacje zawodowe – Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji.

DORADZTWO INDYWIDUALNE (2h):

Poradnictwo indywidualne będzie obejmowało:

 • omówienie wyników testów (testu preferencji zawodowych, testu intelektualnego), wypełnionych po zakończeniu doradztwa grupowego;
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

II.A.SZKOLENIA ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku TECHNIK LOGISTYK:

Czas trwania: 150h;

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Gliwicach oraz Technikum TEB Edukacja w Tychach;

Przed rozpoczęciem szkolenia: pretest, badający bazową wiedzę z zakresu szkolenia;

Po zakończeniu szkolenia: postest, sprawdzający przyrost wiedzy oraz egzamin wewnętrzny;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

KURS PRZYGOTOWAWCZY do otrzymania certyfikatu CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICAN (150h): Zakres szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny:

 • Podstawowe koncepcje łańcucha dostaw (30h);
 • Podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania (30h);
 • Zarządzanie zapasami (40h);
 • Planowanie produkcji (50h).

Szkolenia zawodowe dla Uczestników z kierunku Technik logistyk odbywać się będą w 3 grupach po ok. 16 osób.

 

II.B. SZKOLENIA ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku FOTOTECHNIK:

Czas trwania: 148h;

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Gliwicach oraz Technikum TEB Edukacja w Tychach;

Po zakończeniu szkolenia zawodowego Adobe Photoshop: zewnętrzny egzamin zakończony certyfikatem ACA;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie;

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenie;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

1.SZKOLENIE ADOBE PHOTOSHOP (60h)

Zakres szkolenia obejmuje nast. tematykę: poruszanie się po programie Adobe Photoshop; obsługa podstawowych narzędzi rysunku i edycji; skalowanie, kadrowanie i obracanie obrazu; korekcja kolorów i treści obrazu; maskowanie i selekcja; praca na warstwach; praca z tekstem; przygotowanie animacji poklatkowych; kompresja i animacja.

2.KURS FILMOWANIA, MONTARZU FILMOWEGO I REPORTAŻU (56h)

Celem powyższych szkoleń jest przygotowanie Uczestników Projektu do pracy jako operatorzy kamer i/lub montażyści video.

3.KURS FOTOREPRODUKCJI I PLENER FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ (32h)

Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu z kierunku Fototechnik odbywać się będą w 3 grupach po ok. 16 osób.

 

III. STAŻE ZAWODOWE (150h):

Łącznie, dla 57% Uczestników Projektu (tj. dla 55 osób) zaplanowane jest zorganizowanie staży zawodowych w wymiarze 150h/osobę, w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Staże realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły, we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż, zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

 

Za udział w stażu Uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1480,00 zł za przepracowane 150h.