Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców!

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 84 osób dorosłych (52K/ 32M) zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18 lat i więcej.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

1. Osoba powyżej 18 roku życia*
2. Osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

UCZESTNIKAMI PROJEKTU NIE MOGĄ BYĆ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

1. Kobiety: +10pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy)
2. Osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w zakładce Do pobrania.

Aby wziąć udział w projekcie, Kandydat powinien:

1. Kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
2. Podpisać Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 4)
3. Podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5),
4. Dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o nauce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - dotyczy tylko i wyłącznie osób, które w formularzu zgłoszeniowym wskazują adres zamieszkania poza województwem warmińsko-mazurskim (Załącznik nr 2 i 3)
5. Dostarczyć ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnościami),
6. Wypełnić analizę potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Załącznik 5 - w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
7. Dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego (w przypadku osób bezrobotnych).

Zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu.

*DEFINICJE

Osoba powyżej 18 roku życia – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ma skończone 18 lat (wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)