Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Dostosowanie kształcenia zawodowego na kierunku Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum

Oferta

I. DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji Uczestnika Projektu, a także predyspozycje osobowe do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wzrost poziomu kompetencji miękkich. Zarówno doradztwo grupowe, jak i indywidualne realizowane będzie zgodnie z Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego, który został stworzony w ramach innego projektu: „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.12.2011 – 30.06.2014 przez Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)

Czas trwania: 27h (25h doradztwo grupowe + 2h doradztwo indywidualne)

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Rybniku i Tychach;

Po doradztwie grupowym:

 • test preferencji zawodowych;
 • test intelektualny.

Po doradztwie indywidualnym: wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu.

DORADZTWO GRUPOWE (25h):

Poradnictwo grupowe składało się będzie z nast. modułów:

 • Poznaję siebie (w tym tematyka równości szans kobiet i mężczyzn);
 • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
 • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy, uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów „męskich” i „kobiecych” oraz wytyczne do zmiany takiego myślenia;
 • Kwalifikacje zawodowe – Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji.

DORADZTWO INDYWIDUALNE (2h):

Poradnictwo indywidualne będzie obejmowało:

 • omówienie wyników testów (testu preferencji zawodowych, testu intelektualnego), wypełnionych po zakończeniu doradztwa grupowego;
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

II.A. SZKOLENIA ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku TECHNIK INFORMATYK:

Czas trwania: 166h;

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Tychach;

Po zakończonych szkoleniach: certyfikowane egzaminy zewnętrzne: MTA, C++ oraz CompTIA;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

1.SZKOLENIE: PODSTAWY ROZWOJU PROGRAMOWANIA (40h)

Zakres szkolenia obejmuje nast. zakres tematyczny: wprowadzenie do programowania obiektowego; programowanie ogólne; zrozumienie Web Apllications; aplikacje desktopowe; Databases.

2.SZKOLENIE: PROGRAMOWANIE C++ (70 h)

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z programowaniem w języku C++ i przygotowuje Uczestników Projektu do samodzielnego projektowania. Po zakończeniu szkolenia, Uczestnicy przystępują do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego. Po zdaniu egzaminu oraz po uzyskaniu wymaganej min. 80% frekwencji, Uczestnicy otrzymują Certyfikat C++.

3.SZKOLENIE: CompTIA IT FUNDAMENTALS (56h)

Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności informatyczne, Uczestnicy potwierdzą certyfikowanym egzaminem zewnętrznym CompTIA. Certyfikat ten jest uznawany w branży IT jako formalne potwierdzenie umiejętności informatycznych wśród pracowników wsparcia informatycznego. Warunkiem otrzymania powyższego certyfikatu jest zdanie egzaminu zewnętrznego oraz uzyskanie wymaganej min. 80% frekwencji.

 

II. B. SZKOLENIA ZAWODOWE dla Uczestników Projektu z kierunku TECHNIK WETERYNARII:

Czas trwania: 120h;

Miejsce realizacji: Technika TEB Edukacja w Częstochowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach i Rybniku;

Przed rozpoczęciem szkolenia: pretest, badający bazową wiedzę z zakresu szkolenia;

Po zakończeniu szkolenia: postest, sprawdzający przyrost wiedzy oraz egzamin wewnętrzny;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie;

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty potwierdzające ukończone szkolenia;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

1.SZKOLENIE: DIAGNOSTYKA I PIELĘGNACJA SKÓRY I SIERŚCI ZWIERZĄT, EKTOPASOŻYTY U PSÓW I KOTÓW (60h)

Tematyka szkolenia: rodzaje sierści i jej pielęgnacja; omówienie ras wymagających strzyżenia i trymowania; podstawy behawioryzmu oraz anatomii psów; podstawy kynologii; zasady BHP; sterylizacja narzędzi; choroby skórne u zwierząt oraz postępowanie w przypadku ich rozpoznania; walka z pasożytami skórnymi za pomocą odpowiednich preparatów; dobór odpowiednich kosmetyków; nauka kąpieli, masażu oraz strzyżenia; nauka trymowania ras szorstkowłosych; wykonywanie drobnych zabiegów.

2.SZKOLENIE: USG JAMY BRZUSZNEJ MAŁYCH ZWIERZĄT (60h)

Ramowy program szkolenia: narządy miąższowe i przewód pokarmowy; techniki badania narządów, wady wrodzone i nabyte oraz najczęstsze patologie wątroby, śledziony, przewodu pokarmowego i trzustki; układ moczowo-płciowy męski i żeński; techniki badania narządów, wady wrodzone i nabyte oraz najczęstsze patologie: układu moczowego (nerek, części bliższej moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej, przestrzeni zaotrzewnowej) i rozrodczego męskiego i żeńskiego; sporządzanie właściwych opisów badań.

Szkolenia odbywać się będą w grupach po ok. 15 osób, w okresie od 09.2017 r. do 05.2020 r.

 

III. STAŻE ZAWODOWE (150h):

Łącznie, dla 66% Uczestników Projektu, tj. 198 uczniów 7 Techników TEB Edukacja w woj. śląskim (tj. techników w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach Rybniku i Tychach) zaplanowane jest zorganizowanie staży zawodowych w wymiarze 150h/osobę, w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Staże realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły, we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż, zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Za udział w stażu, Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1480,00 zł za przepracowane 150h.