Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

Oferta

Każdy Uczestnik projektu, który pozytywnie przejdzie etap rekrutacji, zostanie objęty kompleksowym programem wsparcia.

1. Rekrutacja do udziału w projekcie:

  • Proces rekrutacji, będzie prowadzony dwu etapowo (złożenie wstępnych formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem, każde działanie osobno punktowane).
  • Weryfikacja pomysłów biznesowych 60 osób, które wezmą również udział w rozmowie z psychologiem (2h/osoba) oraz doradcą (2h/osoba) w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia własnej firmy.
  • Docelowo zrekrutowanych zostanie 45 osób (w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn).

Uczestnik projektu, ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych.

 

2. Szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej:

Zrekrutowani do projektu uczestnicy, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, obejmującego:

  • Udział w 10-dniowym cyklu szkoleniowym, którego tematyka dotyczyć będzie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Łącznie 75 h zegarowych szkoleń.
  • Skorzystanie z indywidualnych sesji z doradcą zawodowym w wymiarze średnio 5 h na osobę. Cel to, przygotowanie IPD oraz wsparcie w zakresie przygotowania Biznesplanu i prowadzenia własnej firmy.

Szkolenia będę odbywać w Poznaniu/Gnieźnie lub innym wskazanym przez TEB Edukacja Sp. z o.o. miejscu. Docelowo, miejsce realizacji szkoleń, zostanie ustalone biorąc pod uwagę preferencje zrekrutowanych Uczestników Projektu.

Na potrzeby szkoleń, dla wszystkich uczestników zaplanowano bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz całodzienne wyżywienie. Sale w których odbywać się będą szkolenia w przypoadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Uczestników projektu, będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

3. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i monitoring nowopowstałych firm:

Po złożeniu przez Uczestników projektu Biznesplanów (według przedłożonego wzoru), zostaną one ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).  Z 45 Uczestników Projektu, którzy przedłożą swoje biznes plany i odbędą rozmowy z doradcami, 35 otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach 35 przyznanych dotacji, minimum 6 przedsiębiorstw musi prowadzić działalność w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz min. 6 firm, powinno działać w branżach strategicznych dla wielkopolski.

Nowopowstałe przedsiębiorstwa, będę podlegały czynnością kontrolnym oraz monitoringowi. Planuje się zrealizowanie co najmniej 2 wizyt kontrolnych (na początku oraz pod koniec pierwszego roku funkcjonowania firmy). Przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje, poddane zostaną również 2 wizytom monitoringowym po upłynięciu rocznego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorstwa powstałe w ramach niniejszego projektu, muszą być prowadzone co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia daty rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Obowiązkowo działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie województwa wielkopolskiego.

 

4. Udzielenie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe

Wszyscy Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotacje, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego oraz specjalistycznego doradztwa.

35 osób otrzyma wsparcie pomostowe:

  • doradcze – w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym, w wymiarze średnio 25h/osobę;
  • finansowe podstawowe – w kwocie 2 000,00zł brutto (lub 1540,00 zł netto) przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 osób;
  • finansowe przedłużone – w kwocie 2 000,00zł brutto (lub 1540,00 zł netto) przez okres od 7-go do 12-go miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy 10 osób.