Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

Oferta

Każdy Uczestnik projektu, który pozytywnie przejdzie etap rekrutacji, zostanie objęty kompleksowym programem wsparcia.

1. Rekrutacja do udziału w projekcie:

  • Proces rekrutacji, będzie prowadzony dwu etapowo (złożenie wstępnych formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem, każde działanie osobno punktowane).
  • Weryfikacja pomysłów biznesowych 60 osób, które wezmą również udział w rozmowie z psychologiem (2h/osoba) oraz doradcą (2h/osoba) w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia własnej firmy.
  • Docelowo zrekrutowanych zostanie 45 osób (w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn).

Uczestnik projektu, ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych.

 

2. Szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej:

Zrekrutowani do projektu uczestnicy, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, obejmującego:

  • Udział w 10-dniowym cyklu szkoleniowym, którego tematyka dotyczyć będzie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Łącznie 75 h zegarowych szkoleń.
  • Skorzystanie z indywidualnych sesji z doradcą zawodowym w wymiarze średnio 5 h na osobę. Cel to, przygotowanie IPD oraz wsparcie w zakresie przygotowania Biznesplanu i prowadzenia własnej firmy.

Szkolenia będę odbywać w Poznaniu/Gnieźnie lub innym wskazanym przez TEB Edukacja Sp. z o.o. miejscu. Docelowo, miejsce realizacji szkoleń, zostanie ustalone biorąc pod uwagę preferencje zrekrutowanych Uczestników Projektu.

Na potrzeby szkoleń, dla wszystkich uczestników zaplanowano bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz całodzienne wyżywienie. Sale w których odbywać się będą szkolenia w przypoadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Uczestników projektu, będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

3. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i monitoring nowopowstałych firm:

Po złożeniu przez Uczestników projektu Biznesplanów (według przedłożonego wzoru), zostaną one ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).  Z 45 Uczestników Projektu, którzy przedłożą swoje biznes plany i odbędą rozmowy z doradcami, 35 otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach 35 przyznanych dotacji, minimum 6 przedsiębiorstw musi prowadzić działalność w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz min. 6 firm, powinno działać w branżach strategicznych dla wielkopolski.

Nowopowstałe przedsiębiorstwa, będę podlegały czynnością kontrolnym oraz monitoringowi. Planuje się zrealizowanie co najmniej 2 wizyt kontrolnych (na początku oraz pod koniec pierwszego roku funkcjonowania firmy). Przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje, poddane zostaną również 2 wizytom monitoringowym po upłynięciu rocznego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorstwa powstałe w ramach niniejszego projektu, muszą być prowadzone co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia daty rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Obowiązkowo działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie województwa wielkopolskiego.

 

4. Udzielenie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe

Wszyscy Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotacje, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego oraz specjalistycznego doradztwa.

35 osób otrzyma wsparcie pomostowe:

  • doradcze – w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym, w wymiarze średnio 25h/osobę;
  • finansowe podstawowe – w kwocie 2 000,00zł brutto (lub 1540,00 zł netto) przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 osób;
  • finansowe przedłużone – w kwocie 2 000,00zł brutto (lub 1540,00 zł netto) przez okres od 7-go do 12-go miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy 10 osób.