Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowane kadry medyczne w województwie łódzkim

Oferta

W ramach projektu każdy z uczestników  zostanie objęty wsparciem:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Specjalistyczne szkolenia zawodowe
 • Kursy język obceg branżowego
 • Staże zawodowe
 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane będzie w oparciu o model wypracowany w ramach projektu innowacyjnego „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zaw. drogą do sukcesu na rynku pracy” (9.2 PO KL, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego):
 • poradnictwo grupowe: 25h/ gr,
 • testy badające cechy osobowości oraz Testy oceniające zdolności intelektualne,
 • doradztwo indywidualne: 2h/ os.

 

2. Specjalistyczne szkolenia branżowe dla Słuchaczy Szkoły Policealnej i Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim:

 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (2 grupy x 12 osób):

(1) Metodyka i zasady organizacji procesu terapeutycznego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, 24h/grupę,

(2) Praca z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą, 32h/grupę

(3) Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji, 24h/grupę

(4) Oligofrenopedagogika, 32h/grupę

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (2 grupy x 12 osób):

(1) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego, 48h/grupę,

(2) Kurs dla opiekunek dziecięcych w żłobku lub klubie dziecięcym, 280h, w tym 200h teorii/grupę i 80h praktyk/osobę

 • TECHNIK MASAŻYSTA (2 grupy x 12 osób):

(1) Skuteczna i efektywna współpraca działów SPA i fizjoterapii, 32h/grupę

(2) Fizjoterapia w sporcie i odnowie biologicznej, 32h/grupę

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG (2 grupy x 12 osób):

(1) Ochrona radiologiczna pacjentów, 26h/grupę

(2) System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowania, 60h/grupę

 • OPIEKUN MEDYCZNY (2 grupy x 12 osób):

(1) Coach rodzinny - poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, 48h/grupę.

 

3. 120 słuchaczy zostanie objętych kursami z języka obcego branżowego (branża medyczno-pielęgniarska/społeczna). Kurs przygotuje uczestników do zdania zewnętrznego egzaminu certyfikującego na poziomie A2 lub B2-zależnie od umiejętności bazowych UP, które będą sprawdzane przed rozpoczęciem zajęć.

 

 • JĘZYK ANGIELSKI, 6 grup x 12 osób, łącznie 72 osoby, 40h/grupę
 • JĘZYK NIEMIECKI, 4 grupy x 12 osób, łącznie 48 osób, 40h/grupę

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu szkolenia kończą się zewnętrznymi egzaminami umożliwiającymi uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

 

4. Staże zawodowe:

120 uczestników projektu zrealizuje 150-godzinne staże zawodowe u pracodawców z branży. Staż pozwoli na zdobycie pożądanego wśród pracodawców doświadczenia i lepsze przygotowanie się do zdawania egzaminów zawodowych. Za udział w stażu uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 1.800,00 zł brutto za przepracowane 150 h. Na czas odbywania stażu zawarta zostanie umowa trójstronna (pomiędzy TEB, Przedsiębiorcą i Uczestnikiem Projektu). Umowa określała będzie co najmniej ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na staż.

Staż zawodowy jest realizowany na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela  oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż.

Zaplanowano także pokrycie kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowych (m.in. zakupu odzieży roboczej, eksploatacji materiałów i narzędzi, kosztów dojazdu itp.) do wysokości 1000 zł/1 UP oraz refundację wynagrodzenia opiekunów stażystów do kwoty 500zł brutto za opiekę nad 3-osobową grupą stażystów.